Project Description

Розділ: Дієслово – Verb

Дієслово в німецькій мові

Das Verb

Німецьке дієслово

Das Verb

 • Як традиція, давайте пригадаємо, що означає ця частина мови в українській.
 • Дієсло́во самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання “що робити?”, “що зробити?”.
 • Отже, дієслово Verb в німецькій мові, це також частина мови Wortart, яка показує:

Групи дієслів в німецькій мові

Verbgruppen

Таким чином, форма класифікації дієслів залежить від їх значення Bedeutung.
Ми можемо впорядковувати дієслова, класифікуючи їх в означаючі групи Bedeutungsgruppen.

#golernen
 • Дієслова діляться на різні групи відповідно до їх здатності формувати присудок Prädikat в реченні.

 • Є такі основні групи дієслів Verbgruppen:

 • повні Vollverben:

  Формують присудок в однині.

ПРИКЛАД

Olga arbeitet bei der Post. – Ольга працює в поштовому відділенні.

ПРИКЛАД

Wir haben eine leckere Pizza gegessen. – Ми їли смачну піцу.

 • модальні Modalverben:

  Утворюють присудок Prädikat разом з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) Infinitiv.

ПРИКЛАД

Ich muss meine Hausaufgaben machen. – Я повинен зробити свою домашню роботу.

ПРИКЛАД

Seine Töchter sind sehr nett. – Його дочки дуже люб’язні.

 • функціональні дієслова Funktionsverben*.

  Утворюють присудок Prädikat разом з іменником Nomen.

ПРИКЛАД

Triffst du endlich eine Entscheidung? – Ти, нарешті, приймеш рішення?

* З’єднуючі дієслова і функціональні дієслова утворюють присудок Prädikat не з нескінченними формами дієслова infiniten Verbformen, а з іменником Nomen і/чи з прикметником Adjektive.

#golernen

Присудок в німецькій мові

Prädikat

 • Основна функція Hauptfunktion дієслова в німецькій мові, це – утворювати присудок Prädikat в реченні.

 • Присудок Prädikat – це центральна частина речення, від якої залежатимуть інші частини речення.

 • Присудок завжди отримує, принаймні, кінцеву ( в особі Person і числі Numerus) форму дієслова Verbform:

 • одночастинний присудок einteiliges Prädikat

ПРИКЛАД

Ich gehe nach Hause. – Я йду додому.

 • багаточастинний присудок mehrteiliges Prädikat
ПРИКЛАД

Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet. – Ми довго працювали над цим проектом.
Das Geschirr wurde nicht abgetrocknet. – Посуд не сушився.

Граматичні категорії дієслів

Die grammatischen Kategorien

 • Дієслова в німецькій мові – це єдиний клас слів, які відмінюються і можуть бути змінені (кон’юговані),

 • і мають до цього ще 5 граматичних категорій:
 • особа Person

 • число Numerus

 • час Tempus

 • запорука дієслова (граматичний рід) Genus

 • спосіб Modus (форма дієслова, що виражає відношення дії до дійсності).

Приклад Beispiel
Diana schreibt ihre Diplomarbeit. – Діана пише свою дипломну роботу.
Розберемо:
Особа
Person
Число
Numerus
Час
Tempus
Запорука
Genus
Спосіб
Modus
3. Person
3 Особа
Singular
Однина
Präsens
Теперішній час
Aktiv
Активний
Indikativ
Дійсний спосіб

Кон’югація

Konjugation

Дієслово належить до флективних flektierbaren частин мови, тобто є змінним.

Що означає флективний? – це частина мови у якої провідну роль відіграє флексія (закінчення слова).
Зміною форми Formveränderung дієслова є кон’югація Konjugation – відмінювання дієслова за особою, формою та часом.

#golernen
 • Тільки кінцеві форми дієслова finiten Verbformen показують всі 5 категорій,

 • нескінченні infinite Verbformen, тобто сталі – не показують категорії: особи Person, числа Numerus і способу Modus.

  Такі форми дієслова не кон’юговані, мова йде про інфінітивив Infinitiv і минуле причастя Partizip I та Partizip II.

Слабкі та сильні дієслова

Starke und schwache Verben

 • В німецькій мові багато чого залежить від класу дієслова Verbklasse в класі слабких schwachen та сильних starken дієслів Verben.

 • Сильні дієслова іноді називають нерегулярними unregelmäßig, але в слабких schwachen дієслів також зустрічаються нерегулярні, а також мішані форми обох відмінків.

 • Такі потрібно просто вчити на пам’ять.

 • До класу дієслів Verbklasse для утворення складових дієслівних форм zusammengesetzten Verbformen призначаються та використовуються допоміжні дієслова Hilfsverben.

 • Для двохчастинних дієслів zweiteilige Verben їх відокремленість Trennbarkeit має вирішальне значення для побудови речення та їхньої кон’югації.

 • Дієслово приходить в німецьку мову deutschen Sprache в його незміненому вигляді і його флективній формі. Дієслова Verben, які використовуються тільки з допомогою іменника Substantiv, чи тільки з допомогою займенника Pronomen і можуть будувати повноцінне речення, називаються повними дієсловами Vollverben.

ПРИКЛАД

Ich male ein Bild. – Я малюю картину.

 • Допоміжні дієслова Hilfsverben – це, дієслова для яких нам потрібно інше дієслово чи доповненя Ergänzung для утворення повноцінного речення:

ПРИКЛАД
Ich werde das Bild malen. – Я буду малювати картину.
 • Дієслова пишуться з маленької букви (за винятком початку речення Satzanfang).

 • Крім того, є відмінність між сильними starken та слабкими schwachen дієсловами:

  Слабкі дієслова – ті дієслова, у яких корінь дієслова Verbstamm залишається незмінним у всіх часах Zeitformen та способах Modi, сильними називаються дієслова, чий корінь слова відрізняється від теперішньго Präsensstamm хоча б у минулому часі Präteritum.

Наприклад Beispiele Голосний Stammvokal
schwaches Verb
слабке дієслово
spiele, spielte, gespielt der Stammvokal bleibt gleich
основний голосний залишається незмінним
starkes Verb
сильне дієслово
singe, sang, gesungen der Stammvokal ändert sich
основний голосний змінюється

Валентність

Valenz

 • Дієслова стоять з іншими частинами речення Satzgliedern, такими як суб’єкт Subjekt, об’єкти Objekte або прислівниковими визначеннями Adverbialbestimmungen.

 • Дієслова мають властивість Eigenschaft визначати обов’язкові obligatorischen або опціональні fakultativen частини речення, з якими вони знаходяться у реченні. Ця властивість Eigenschaft називається валентністю Valenz.

Наприклад:
Ich brauche heute unbedingt ein Auto für den Möbeltransport.
Я потребую сьогодні безумовно автомобіль для транспортування меблів.
obligatorisch
обов’язковке
fakultativ
опціональне
fakultativ
опціональне
obligatorisch
обов’язкове
fakultativ
опціональне

Способи об’єднання дієслів

Наступні категорії розрізняються за способом об’єднання дієслів з іншими частинами речення (суб’єктом Subjekt, об’єктом Objekt):

Наприклад Beispiele Докладний опис Beschreibung
persönlich
особовий
ich spiele я граю,
du schreibst ти пишеш
das Subjekt steht in der 1., 2. oder 3. Person
об’єкт стоїть в 1-й, 2-й або 3-ї особі
unpersönlich
безособовий
es regnet йде дощ,
es schneit йде сніг
das Subjekt ist immer nur es
суб’єктом завжди є es
transitiv
перехідний
ich brauche Hilfe
мені потрібна допомога
Objekt steht im Akkusativ
об’єкт знаходиться в знахідному відмінку
intransitiv
неперехідний
ich helfe dir
я допоможу тобі
das Objekt steht nicht im Akkusativ
об’єкт знаходиться не в знахідному відмінку
reflexiv
зворотній
ich wasche mich
я вмиваюся
das Subjekt ist identisch mit dem Objekt
суб’єкт ідентичний об’єкту
reziprok
взаємний
wir treffen uns
ми зустрічаємося
ein wechselseitiges Verhältnis zwischen mehreren Subjekten und Objekten wird ausgedrückt
виражається взаємний зв’язок між декількома предметами та об’єктами

Роздільні і нероздільні дієслова

Trennbare і untrennbare Verben

 • Роздільні (розривні, віддільні) trennbare дієслова – це дієслова, які діляться при будові речення,

 • а нероздільні (невіддільні, нерозривні) untrennbare – не діляться, та вживаються тільки цілими.

 • Є прості einfache та складні zusammengesetzte дієслова.
 • В німецькій мові можна сформувати дієслова, додавши до префіксу Präfix просте дієслово і тоді утвориться складне zusammengesetzte дієслово.

 • НАПРИКЛАД, ми маємо просте дієслово stehen – стояти, і додавши до нього префікси Präfixes auf-, be-, ent-, ge-
  утворимо слова = aufstehen – вставати, bestehen – складатися (мати в складі), entstehen – виникати, gestehen – сповідатися, ось і отримали складні дієслова.

 • Такі складні дієслова можуть бути роздільні trennbar і нероздільні untrennbar. У випадку роздільних дієслів префікс Präfix звичайно відділяється від дієслова.

 • НАПРИКЛАД, в реченні: Der Lehrer beantwortet die Fragen der Schüler. – Вчитель відповідає на запитання студентів.

  beantwortet – це нероздільне дієслово, хоча ми бачимо знайомий суфікс be- – такі слова потібно просто вчити, їх легко можна побачити в реченні, навіть між цими двома прикладами.

  А в реченні: Elena macht die Tür auf. – Олена відкриває двері.

  aufmachen – роздільне дієслово, яке ділиться після префікса auf/machen.

Класифікація дієслів в німецькій мові

 • За значеннями груп Bedeutungsgruppen дієслова можуть бути класифіковані:

 • за зайнятістю Tätigkeitsverben:

  Ця група дієслів включає дієслова, які виражають те, що суб’єкт активно щось робить, щось виконує. Вони позначають зайнятість. Більшість дієслів в німецькій мові – дієслова зайнятості Tätigkeitsverben:

ПРИКЛАД

arbeiten – працювати, besteigen – сходити, sich betrinken – напиватися, besuchen – відвідувати, hören – слухати, schreiben – писати, malen – малювати, schreien – кричати, lesen – читати, lernen – вчитися, einladen – запрошувати, sehen – дивитися, essen – їсти, helfen – допомогати, lachen – сміятися, sprechen – говорити, springen – стрибати, tanzen – танцювати, werfen – кидати, waschen – мити, auswaschen – вимивати

 • за рухом, дією (напрямком) Vorgangsverben:

  Процес дії, який виконує суб’єкт Subjekt. Тобто, означає процес, який суб’єкт переживає на собі, чи відчуває; зміна, яка відбувається з суб’єктом. На відміну від активності Tätigkeitsverben, ця подія є свідомою або несвідомою і визначена суб’єктом:

ПРИКЛАД

aufwachen – будити, abheben – відкликати, bummeln – прогулюватись, beenden – закінчувати, einschlafen – засинати, rennen – бігти, fahren – їхати, fliegen – летіти, fallen – палати, kommen – приходити, verblühen – в’янути, weggehen – піти геть

 • за станом Zustandsverben:

  Щось є, залишається незмінним. Дієслова, які позначають постійний стан, існування, позачасову ситуацію без змін:

ПРИКЛАД

frieren – замерзати, schlafen – спати, sorgen – клопотати, denken – думати, leben – жити, lieben – любити, liegen – лежати, glauben – вірити, vergessen – забувати, bevorzugen – надавати перевагу, staunen – дивуватися, stehen – стояти …

 • spielen – грати (дієслово зайнятості Tätigkeitsverb)

 • steigen – підніматися (дієслово руху Vorgangsverben)

 • staunen – дивуватись (дієслово стану Zustandsverb)

Німецькі дієслова можна описати в різних аспектах:

Морфологічно Morphologisch:
Форма Form
Флексія Flexion Як утворюються словоформи?
Wie werden die Wortformen gebildet?
Граматичні категорії
Grammatische Kategorien
Яке значення мають словоформи?
Welche Bedeutung haben die Wortformen?
Сематично Semantisch:
Значення Bedeutung
Класові значення Bedeutungsklassen Дія, процес чи стан?
Handlung, Vorgang oder Zustand?
Тип дії, процесів Aktionsart Як відбувається діслівна дія?
Wie verläuft die Verbhandlung?
Синтаксично Syntaktisch:
Функція в реченні Funktion im Satz
Повні Voll-, допоміжні Hilfs-, модальні Modalverben дієслова Як дієслова утворють присудки у реченні?
Wie bilden die Verben das Prädikat im Satz?
Дієслово Verb і інші частини речення Satzglieder Якими іншими елементами є дієслова в реченні?
Mit welchen anderen Elementen stehen die Verben im Satz?

Всі ці та інші аспекти ми розглянемо в інших підтемах розділу – “Дієслово“.

Прийменники, що варіюють відмінок
Особливості відмінювання дієслів
Реклама: