ЩО ТАКЕ ІНФІНІТИВ?

INFINITIV

DIE GRUNDFORM DES VERBS IM DEUTSCHEN

 • Інфінітив Infinitiv — це неозначена та незмінна форма дієслова, яка є основною формою Grundform дієслова в німецькій мові.

 • Інфінітив Infinitiv є базовою формою дієслова і вказує на дію (або стан) сам по собі, тому що він не стоїть ні у формі множини Zahlform (ні числа Numerus), ні в граматичній персоні grammatischen Person і, таким чином – не кон’югований unkonjugiert, тобто не відмінюється.

 • Інфінітив є перехідною формою від дієслова Verb до іменника Nomen, тобто легко може прийняти форму іменника і як іменник інфінітив завжди середнього роду. У німецькій мові це називається Verbalisierung — вербалізація, утворення іменника з дієслова.

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАД

Das schnelle Lesen fällt dem Knaben schwer.  Швидке читання (предмет у школі) важко дається хлопчикові.
⇒ тут дієслово lesen читати → перейшло в іменник Lesen читання (наприклад: шкільний предмет).

Das Turnen macht den Menschen frisch und gesund.  Гімнастика робить людей бодрими і здоровими.
⇒ тут дієслово turnen робити гімнастику → змінило форму на іменник Turnen гімнастика.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ІНФІНІТИВ?

Тільки два дієслова в німецькій мові мають особливу форму інфінітива: sein і tun.

#golernen
 • Хоча інфінітив Infinitiv не виявляє у реченні ні число Numerus, ні особу Person, з одного боку він може стояти в різних часах Zeitformen (Tempora), а з іншого боку висловлювати стан дієслова: активний Aktiv або пасивний Passiv.

 • Є чотири основні форми інфінітива (неозначеної форми дієслова):

 • активні форми Aktiv:

  Infinitiv I (Präsens) Aktiv — Інфінітив 1 (теперішній час) Актив;

  Основна форма, яка утворюється від основи дієслова шляхом додавання закінчення -en

  machen, arbeiten, studieren

  або -n до дієслів, основа яких закінчується на -el, -er:

  lächeln, zittern, wechseln.

 • Infinitiv II (Perfekt) Aktiv — Інфінітив 2 (досконалий (складний) минулий час) Актив:

  Утворюється за допомогою дієприкметника минулого часу основного дієслова Partizip II та неозначеної форми дієслова Infinitiv I таких дієслів як: haben або sein (вибір потрібно робити за загальним правилом вживання haben або sein у часовій формі досконалого минулого часу Perfekt):

  erzählt haben сказали, gelesen haben прочитали, geschrieben haben написали, gekommen sein прийшли, aufgestanden sein встали, begegnet sein зустрілися.

 • наступні дві форми мають тільки ті дієслова, які спроможні утворювати пасивні форми Passiv:
 • Infinitiv I (Präsens) Passiv — Інфінітив 2 (теперішній час) Пасив

  Він також утворюється за допомогою дієприкметника минулого часу основного дієслова Partizip II та неозначеної форми дієслова Infinitiv I допоміжнoго дієслова werden для пасивного процесу або дії Vorgangspassiv і sein для пасивного стану Zustandspassiv відповідно.

  Пасивний процес або дія Vorgangspassiv: geschlossen werden;
  Пасивний стан Zustandspassiv: geschlossen sein.

 • Infinitiv II (Perfekt) Passiv — Інфінітив 2 (досконалий минулий час) Пасив:

  Пасивний процес або дія Vorgangspassiv: geschlossen worden sein;
  Пасивний стан Zustandspassiv: geschlossen gewesen sein.

 • Інфінітив також вживається для утворення майбутнього часу Futur у німецькій мові. В такому випадку інфінітив разом з допоміжним дієсловом формує єдине ціле.

  Ich werde kommen — я прийду (буду приходити).

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ІНФІНІТИВА

 • Infinitiv I (Präsens) Aktiv — це незмінна форма; ознаки особи, числа, часу та способу, яка має лише змістовне дієслово у певному відмінку та часі.
BEISPIEL

Ich kann/konnte/könnte Ravioli kochen.  Я можу/міг/міг би приготувати равіолі.

 • Інфінітив 1 Актив Infinitiv I Aktiv зазвичай вживається з часткою zu , яка стоїть перед ним або між відокремлюваним префіксом та основним дієсловом.
BEISPIEL

Ich habe vor, morgen länger im Bett zu bleiben.  Я маю намір, завтра залишатися в ліжку подовше.
Ich habe keine Lust, früh aufzustehen. — У мене немає ніякого бажання, рано вставати.

 • Інфінітив 1 Актив Infinitiv I Aktiv вживається без частки zu у таких випадках:

 • після модальних дієслів Modalverben: dürfen, können, mögen, sollen, wollen, müssen:

  Darf man hier rauchen? Чи можна тут курити?

 • після дієслів з позначенням чуттєвого сприйняття (конструкція знахідного інфінітива Akkusativ Infinitivform – це особливий синтаксичний оборот, який складається з іменника Substantiv чи займенника Pronomen, який виконує функцію логічного підмета Subjekt і дієслова в інфінітиві, який виконує функцію логічного присудка Prädikat.) hören, sehen, fühlen, spüren :

  Sie hört ihn laut lachen.  Вона чує, як він голосно сміється.

 • після дієслів для позначення руху gehen, kommen, fahren та інші:

  Wir gehen oft schwimmen.  Ми ходимо часто плавати.

 • після дієслів werden, bleiben, lassen:

  Du wirst mich morgen anrufen.  Ти зателефонуєш мені завтра.
  Sie blieb ruhig sitzen.  Вона сиділа тихо.
  Er ließ seine Haare abschneiden.  Йому підстригли волосся.

 • в особливих випадках після дієслів haben, finden, legen, schicken та інших:

  Du hast gut reden.  У тебе хороша розмова.
  Er fand es auf dem Boden liegen.  Він знайшов це лежачим на підлозі.
  Wir legen uns schlafen. — Ми ідемо спати.
  Der Vater schickt die Tochter schlafen.  Батько посилає дочку спати.

 • після дієслів lehren, lernen, helfen, зазвичай у непоширеному реченні nicht verteilter Satz; коли речення поширене вживається частка zu:

  Das Mädchen lernt Geige spielen.  Дівчина навчається грати на скрипці.
  Er hilft mir den Koffer tragen. — Він допомагає мені нести валізу.
  Er lehrt mich meinen Namen deutlich auszusprechen.  Він навчає мене чітко вимовляти моє ім’я.

Якщо у реченні вживаються зворотні дієслова Reflexive Verben, то зворотний займенник sich завжди буде стояти на початку інфінітивної групи, узгоджуючись з основним дієсловом в особі та числі.

BEISPIEL

Ich habe heute Nachmittag vor, mich auf die Kontrollarbeit vorzubereiten.  Я маю намір сьогодні після полудня підготуватися до контрольної роботи.
Wir haben keine Lust, uns am Strand zu sonnen.  У нас немає ніякого бажання засмагати на пляжі.

ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА INFINITIV I (PRÄSENS) PASSIV ПІСЛЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

Як ми вже читали, ця незмінна форма може вживатися після модальних дієслів, і вона ставиться у кінці речення.

Інфінітив теперішнього часу пасивного стану є незмінною формою Infinitiv I (Präsens) Passiv.

BEISPIEL

Das Resultat muss abgewartet werden.  Слід дочекатися результату.
Das Radio kann repariert werden.  Радіо можна відремонтувати.
Dieses Fenster muss immer geschlossen sein.  Це вікно має бути завжди зачиненим.

Інфінітив теперішнього часу пасив Infinitiv I (Präsens) Passiv у поєднанні з модальними дієсловами können, müssen збігається за значенням з конструкцією seinzu + Infinitiv I.

BEISPIEL

Das Zimmer ist abzuschließen. — Кімната має бути завершеною.
= Das Zimmer kann/muss abgeschlossen werden.  Кімната може/повинна бути завершена.
Anträge sind im Rathaus abzuholen.  Заявки повинні бути забрані в ратуші (мерії).
= Anträge können/müssen im Rathaus abgeholt werden. — Заявки можуть/повинні забрати в мерії.

ПРИКЛАДИ ІНФІНІТИВА

 • Приклади німецьких інфінітивів deutschen Infinitive:
 • Your Content Goes Here
BEISPIEL

fragen запитати (→ Präsens теперішній час, Aktiv актив)
Infinitiv I (Präsens) Aktiv;
gefragt werden (→ Präsens теперішній час, Passiv пасив)
Infinitiv I (Präsens) Passiv;
gefragt haben (→ Perfekt складний минулий час дієслів, Aktiv актив)
Infinitiv II (Perfekt) Aktiv;
gefragt worden sein (→ Perfekt складний минулий час дієслів, Passiv пасив)
Infinitiv II (Perfekt) Passiv.

 • Крім того, основна форма Grundform дієслова також може бути сформована з zu:
BEISPIEL

Versuch es doch einmal, ihr auszureden.  Спробуйте відмовити її від цього. (→ Präsens, Aktiv)
Der Film ist es wert, gesehen zu werden.  Фільм коштує того, щоб його подивитися. (→ Präsens, Passiv)
Der Sieger gab an, bereits 17 Marathons gelaufen zu sein.  Переможець повідомив, що він уже пробіг 17 марафонів. (→ Perfekt, Aktiv)
Der Käufer betonte, vorab nicht über die Kosten aufgeklärt worden zu sein.  Покупець підкреслив, що не був заздалегідь поінформований про витрати. (→ Perfekt, Passiv)

 • Як ми бачили вище інфінітив Infinitiv вживається разом з модальними дієсловами Modalverben і це відбувається дуже часто.

BEISPIEL

Ivanka kann sehr gut singen.  Іванка може дуже добре співати.
Luba und Ivan wollen morgen ins Kino gehen.  Люба і Іван хочуть завтра піти в кіно.

 • Подивимось як відбувається вживання інфінітиву Infinitiv для формування майбутнього часу Futur (Zukunft).
BEISPIEL

Wir werden nächsten Monat eine neue Mitarbeiterin bekommen.  Наступного місяця ми отримаємо нового співробітника. (→ активний стан Aktiv)
Die Umgehungsstraße wird nächstes Jahr gebaut werden.  Обхідна дорога буде побудована наступного року.  (→ пасивний стан Passiv)

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ НІМЕЦЬКОГО ІНФІНІТИВА

Які особливості Besonderheiten використання інфінітива Infinitiv?

 • Іноді інфінітив Infinitiv також використовується як імператив (наказова форма) Imperativ і тоді він стоїть самостійно у реченні — тобто, без подальшого дієслова Verb чи допоміжного дієслова Hilfsverb.

 • Це той випадок, якщо ви не хочете особисто звертатися до читача або слухача, але все одно хочете висловити вказівку (мораль, інструкцію). Ми можемо також назвати їх імперативними інфінітивами imperative Infinitive.

BEISPIEL

Nicht die Tauben füttern!  Не годуйте голубів!
Bis zur Haltelinie vorfahren!  Під’їхати до лінії зупинки!
Bei Rot nicht über die Straße gehen!  Не йдуть на червоний через вулицю!

Імператив в німецькій мові
Дієслова які використовують Infinitiv + ZU