Project Description

НЕРЕГУЛЯРНІ НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА

UNREGELMÄßIGE VERBEN

ВАЖЛИВИЙ ВСТУП

 • Цю таблицю потрібно просто вивчити, як змінюється дієслово в третій особі однини 3 Pers. Singular і з яким допоміжним дієсловом Hilfsverb вживається.

Тут зібрані усі слова, які потрібно вивчити за період від 0 і до С1
але краще їх знати вже на екзамені B2 з німецької мови.

 • ist (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова sein.
  hat (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова haben.

Після кожного дієслова є приклад з перекладом українською мовою, для асоціацій з ситуацією та кращого запам’ятовування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Наступна таблиця сильних starken і неправильних дієслів unregelmäßigen Verben дає таку додаткову інформацію:

 • brennen
 • essen Akk
 • helfen Dat
 • Mein Onkel hilft meiner Tante.  Мій дядько допомагає моїй тітці.
 • Дієслово Verbhelfen” має доповнення Називного відмінку Nominativ-Ergänzung і доповнення Давального відмінку Dativ-Ergänzung.

 • schreiben (Dat) Akk
 • befehlen Dat Akk / Inf.
 • Er befiehlt es mir.  Він наказує мені. / Er befiehlt mir, die Tür zuzumachen.  Він наказує мені закрити двері.
 • Дієслово Verbbefehlen” має один Знахідний відмінок Akkusativ-Ergänzung чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • leiden an
 • beginnen mit / Inf.
 • Wir beginnen jetzt mit dem Test. — Тепер ми починаємо тест. / Wir beginnen jetzt (damit), den Test zu schreiben. — Ми зараз починаємо писати тест.
 • Дієслово Verbbeginnen” має прийменникове доповнення Präpositional-Ergänzung і / чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • bleiben Situativ
 • Ich bleibe heute zu Hause.  Я сьогодні залишаюсь вдома.
 • Дієслово Verbbleiben” має ситуаційне доповнення Situativ-Ergänzung.

 • gehen Direktiv
 • Ich gehe heute Abend in die Disko.  Cьогодні ввечері я йду на дискотеку.
 • Дієслово Verbgehen” має директивне доповнення Direktiv-Ergänzung, тобто напрямок або ціль застосування дієслова.

ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

UNREGELMÄSSIGE VERBEN — НЕРЕГУЛЯРНІ НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА

InfinitivPräsens
3 Pers. Singular
Präteritum
3 Pers. Singular
Hilfsverb +
Partizip II
3 Pers. Singular
abfahrener fährt abfuhr abist abgefahren
Der Bus fährt um 09.12 Uhr ab.
Автобус відправляється о 09.12 годині.
abfliegener fliegt ab flog abist abgeflogen
Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen.
Літак вилетів пунктуально.
abgebener gibt abgab abhat abgegeben
Wir gaben Flaschen und Schirme am Eingang ab.
Ми віддали пляшки та парасольки біля входу.
abhängenes hängt abhing abhat abgehangen
Es hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht.
Це залежить від ситуації, як швидко летить час.
abhebener hebt abhob abhat abgehoben
Mit einer Kreditkarte können sie weltweit Geld abheben.
За допомогою кредитної картки ви можете зняти гроші по всьому світу.
ablesener liest ablas abhat abgelesen
Sie hat die Stichworte abgelesen.
Вона прочитала ключові слова.
abnehmener nimmt abnahm abhat abgenommen
Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab.
Ми позбавимо Вас від турбот.
abratener rät abriet abhat abgeraten
Freunde haben Ihr abgeraten.
Друзі відрадили (від цього).
abschließener schließt abschloss abhat abgeschlossen
Hast du die Tür abgeschlossen?
Ти закрив двері?
abziehener zieht abzog abist abgezogen
Er zog mit seiner Beute ab.
Він пішов із своєю здобиччю.
anbietener bietet anbot anhat angeboten
Hast du ihm einen Kaffee angeboten?
Ти запропонував йому каву?
anfangener fängt anfing anhat angefangen
Eva hat angefangen zu arbeiten.
Єва почала працювати.
angehenes geht anging anist angegangen
Was ich mache, geht doch keinen etwas an!
Те, що я роблю, нікому не важливо!
anhabener hat anhatte anhat angehabt
Was hatten Sie gestern an?
Що у Вас було вчора?
ankommener kommt ankam anist angekommen
Wann bist du angekommen?
Коли ти прибув?
anlassener lässt anließ anhat angelassen
Er hat die Schuhe angelassen.
Він почав носити взуття.
annehmener nimmt annahm anhat angenommen
Er hat das Päckchen angenommen.
Він прийняв пакетик (посилочку).
anrufener ruft anrief anhat angerufen
Meine Eltern haben angerufen.
Мої батьки зателефонували.
anschließener schließt anschloss anhat angeschlossen
Lisa hat den Computer angeschlossen.
Ліза підключила комп’ютер.
ansehener sieht ansah anhat angesehen
Er sieht das Beispiel an.
Він дивиться на приклад.
anstehener steht anstand anhat/ist angestanden
Die Leute standen geduldig an.
Люди терпеливо стояли.
anziehen (sich)er zieht anzog anhat angezogen
Andreas hat sich die Jacke angezogen.
Андреас одягнув на себе піджак.
auffallener fällt auffiel aufist aufgefallen
Seine Stimme fiel wirklich allen auf.
Його голос справді привернув увагу кожного.
aufgebener gibt aufgab aufhat aufgegeben
Er gab bei Problemen nie auf.
Він ніколи не відмовлявся від проблем.
aufhängener hängt aufhing aufhat aufgehängt
Er hängt das Plakat auf.
Він вішає плакат.
aufhaltener hält aufhielt aufhat aufgehalten
Keiner kann ihn aufhalten.
Ніхто не може cтримати його.
aufladener lädt auflud aufhat aufgeladen
Sie können den Geldkarten-Chip am Automaten aufladen.
Ви можете заряджати чіп готівкової картки в автоматі.
aufschlagener schlägt aufschlug aufhat aufgeschlagen
Haben Sie das Buch aufgeschlagen?
Ви відкрили книгу?
aufschreibener schreibt aufschrieb aufhat aufgeschrieben
Wir haben die Adresse nicht aufgeschrieben.
Ми не записали адресу.
aufstehener steht aufstand aufist aufgestanden
Heute bin ich um 11 Uhr aufgestanden.
Сьогодні я встав о 11 годині.
auftretener tritt auftrat aufist aufgetreten
Der Schauspieler tritt in einem Theaterstück auf.
Актор виступає в спектаклі.
aufwachsener wächst aufwuchs aufist aufgewachsen
Ole ist in Hamburg aufgewachsen.
Оле виріс у Гамбурзі.
ausdenken sicher denkt ausdachte aushat ausgedacht
Ich habe mir ein Spiel ausgedacht.
Я придумав собі гру.
ausgebener gibt ausgab aushat ausgegeben
Sie gibt viel für ihre Haustiere aus.
Вона багато віддає своїм домашнім тваринам.
ausgehener geht ausging ausist ausgegangen
Wir sind gestern noch ausgegangen.
Ми ще вчора вийшли.
ausgleichener gleicht ausglich aushat ausgeglichen
Schüler können ihre Schwächen ausgleichen.
Студенти можуть зрівняти свої слабкі місця.
aushaltener hält aushielt aushat ausgehalten
Ich kann den Lärm nicht aushalten.
Я не можу витримати шум.
auskennen sicher kennt auskannte aushat ausgekannt
Er kannte sich hier gut aus.
Він добре обізнаний тут.
ausladener lädt auslud aushat ausgeladen
Er hat die Möbel ausgeladen.
Він вивантажив меблі.
ausleihener leiht auslieh aushat ausgeliehen
Sie hat die Schuhe ausgeliehen.
Вона позичила взуття.
ausschlafener schläft ausschlief aushat ausgeschlafen
In den Ferien habe ich immer ausgeschlafen.
Під час вихідних (свят) я завжди спав.
aussehener sieht aussah aushat ausgesehen
Im Internet hat der Pulli toll ausgesehen.
Светр (кофта) виглядав в інтернеті чудово.
aussprechener spricht aussprach aushat ausgesprochen
Wie spricht man das aus?
Як вимовляти це?
aussteigener steigt ausstieg ausist ausgestiegen
Wo sind Sie denn ausgestiegen?
Де Ви вийшли?
aussterbener stirbt ausstarb ausist ausgestorben
Viele Tiere sind ausgestorben.
Багато тварин вимерли.
ausziehener zieht auszog aushat ausgezogen
Alle haben die Schuhe ausgezogen.
Всі зняли черевики.
ausziehener zieht auszog ausist ausgezogen
Sie zogen aus dem Haus aus.
Вони виїхали з будинку.
backen Dat – Akker backt/bäcktbackte/bukhat gebacken
Wir haben Brot gebacken.
Ми пекли хліб.
bedenkener bedenktbedachtehat bedacht
Man muss diesen Punkt auch bedenken.
Треба також подумати над цим питанням.
begeben sicher begibtbegabhat begeben
Er begibt sich auf Entdeckungsreise.
Він відправляється в експедицію.
befehlen Dat – Akk / Inf.er befiehltbefahlhat befohlen
Den Soldaten wurde befohlen, die Brücke zu sprengen.
Солдатам було наказано підірвати міст.
beginnen mit / Inf.er beginntbegannhat begonnen
Das Konzert begann um 22 Uhr.
Концерт розпочався о 22 годині.
beißen Akker beißtbisshat gebissen
Ich habe mir beim Essen auf die Zunge gebissen.
Я прикусив язика під час їжі.
bergen Akker birgtbarghat geborgen
Das Getreide vor dem Unwetter bergen.
Зерно рятувати перед бурею.
behaltener behältbehielthat behalten
Sie können das Geld behalten.
Ви можете тримати гроші.
bekommener bekommtbekamhat bekommen
Hast du meine E-Mail bekommen?
Ти отримав мого електронного листа?
benehmen sicher benimmt sichbenahmhat benommen
Er hat sich wie ein Star benommen.
Він поводився як зірка.
beratener berätberiethat beraten
Eine Freundin hat mich gut beraten.
Подруга добре порадила мені.
beschließener beschließtbeschlosshat beschlossen
Politiker beschlossen, besser zusammenzuarbeiten.
Політики вирішили працювати разом краще.
beschreibener beschreibtbeschriebhat beschrieben
Er hat seine Erfahrungen beschrieben.
Він описав свій досвід.
besitzener besitztbesaßhat besessen
Frau Isse besaß allein drei Autos.
Пані Іссе одна володіла трьома автомобілями.
bestehener bestehtbestandhat bestanden
Erik hat die Prüfung bestanden.
Ерік здав (склав) іспит.
betragener beträgtbetrughat betragen
Die Gebühren für das Telefon betragen 2 € am Tag.
Плата за телефон становить 2 € в день.
betreibener betreibtbetriebhat betrieben
Sie haben viel Aufwand betrieben.
Ви доклали багато зусиль.
betrügen Akker betrügtbetroghat betrogen
Niemand kann nachprüfen ob man bezahlt oder betrügt.
Ніхто не може перевірити, чи людина платить чи обманює.
beweisener beweistbewieshat bewiesen
Er bewies, dass man vieles schaffen kann.
Він довів, що людина може багато досягнути.
bewerben sicher bewirbtbewarbhat beworben
Sie hat sich um die Stelle beworben.
Вона подала заявку на роботу.
beziehener beziehtbezoghat bezogen
Worauf beziehen Sie sich?
Що Ви маєте на увазі?
biegen Akker biegtboghat gebogen
Den Kopf etwas nach hinten biegen.
Трохи поверніть (зігніть) голову назад.
bieten Dat – Akker bietetbothat geboten
Das Hotel hat guten Service geboten.
Готель пропонував хороше обслуговування.
binden Akker bindetbandhat gebunden
Sie hat einen Schal um den Hals gebunden.
Вона зв’язала шарф навколо шиї.
bitten Akker bittetbathat gebeten
Er hat mich um eine Nachricht gebeten.
Він просив мене про повідомлення.
blasener blästblieshat geblasen
Du musst blasen, der Tee ist sehr heiß.
Ти повинен подути, чай дуже гарячий.
bleiben Situativ-Erg.er bleibtbliebist geblieben
Ich bin gestern zu Hause geblieben.
Я залишився вчора вдома.
braten Dat – Akker brätbriethat gebraten
Fleisch knusprig braten.
Смажити м’ясо хрустким.
brechen Dat – Akker brichtbrachhat gebrochen
Er brach sich beim Unfall ein Bein.
Він зламав ногу в аварії.
brennener brenntbranntehat gebrannt
Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt.
Пожежна служба прибуває, коли горить.
bringen Dat Akker bringtbrachtehat gebracht
Sara hat mir einen Tee gebracht.
Сара принесла мені чай.
denken an / überer denktdachtehat gedacht
Woran hast du gerade gedacht?
Про що ти тільки думав?
drankommener kommt drankam dranist drangekommen
Wer kommt dran?
Хто наступний?
durcheinander gehenes geht durcheinanderging durcheinanderist durcheinandergegangen
In dem Chaos ging alles durcheinander.
У хаосі все було переплутано.
ein|dringen in + Akker dringt eindrang einist eingedrungen
Der Splitter ist tief ins Bein eingedrungen.
Осколок проник глибоко в ногу.
einbringener bringt einbrachte einhat eingebracht
Schüler bringen ihre Ideen ein.
Студенти додають свої ідеї.
einfallenes fällt einfiel einist eingefallen
Mir fiel bei der Prüfung nichts ein.
Я нічого не міг придумати на іспиті.
eingebener gibt eingab einhat eingegeben
Geben Sie das Ziel ein!
Введіть пункт призначення!
eingehengeht einging einist eingegangen
Er geht auf das Beispiel ein.
Він підходить для прикладу.
einhaltener hält einhielt einhat eingehalten
Ich habe den Zeitplan nicht eingehalten.
Я не дотримувався розкладу.
einladener lädt einlud einhat eingeladen
Julia hat mich zum Essen eingeladen.
Юля запросила мене на вечерю.
einnehmener nimmt einnahm einhat eingenommen
Nehmen Sie diese Tabletten ein.
Візьміть (прийміть) ці таблетки.
einreibener reibt einrieb einhat eingerieben
Wir haben die Tafel mit Seife eingerieben.
Ми протерли (натерли) дошку милом.
einschlafener schläft einschlief einist eingeschlafen
Wann bist du eingeschlafen?
Коли ти заснув?
einschlagener schlägt einschlug einhat eingeschlagen
Er hat diesen Weg eingeschlagen.
Він пройшов цей шлях.
einsteigener steigt einstieg einist eingestiegen
Wo steigen wir ein?
Де ми входимо?
eintragener trägt eintrug einhat eingetragen
Im Ausweis werden Arbeitszeiten eingetragen.
Робочі години вносяться до картки.
einwerfener wirft einwarf einhat eingeworfen
Man wirft das Geld in die Zeitungskästen ein.
Людина викидає гроші в газетні ящики.
einziehener zieht einzog einist eingezogen
Gestern sind die neuen Nachbarn eingezogen.
Вчора в’їхали (переїхали) нові сусіди.
einziehener zieht einzog einhatist eingezogen
Elisa zieht ein.
Еліза входить (рухається в).
empfangen Akker empfängtempfinghat empfangen
Sie können 30 Programme empfangen.
Ви можете отримати 30 програм.
empfehlener empfiehltempfahlhat empfohlen
Wer hat dir dieses Hotel empfohlen?
Хто рекомендував тобі цей готель?
erlöschener erlischterloschist erloschen
Der Vulkan ist erloschen.
Вулкан вимер.
entlanggehener geht entlangging entlangist entlanggegangen
Er ging die Straße entlang.
Він йшов (спустився) уздовж вулиці.
entnehmener entnimmtentnahmhat entnommen
Entnehmen Sie bitte den abgehobenen Geldbetrag!
Будь ласка, візьміть зняту суму грошей!
entscheiden sicher entscheidetentschiedhat entschieden
Hast du dich für ein Buch entschieden?
Ти вирішив яку книгу?
entsprechenes entsprichtentsprachhat entsprochen
Was entspricht diesem Wort in ihrer Sprache?
Що відповідає цьому слову у вашій мові?
entstehenes entstehtentstandist entstanden
Das Gebäude entstand im Jahr 1963.
Будівля була зведена в 1963 році.
entwerfener entwirftentwarfhat entworfen
Haben Sie das Plakat entworfen?
Ви проектували цей плакат?
erfahrener erfährterfuhrhat erfahren
Ich erfuhr später, was passiert ist.
Пізніше я дізнався, що трапилося.
erfindener erfindeterfandhat erfunden
Wer hat das Telefon erfunden?
Хто винайшов телефон?
erhaltener erhälterhielthat erhalten
Die Chipkarte erhalten Sie an der Rezeption.
Ви отримаєте чіп-картку на стійці реєстрації.
erkennener erkennterkanntehat erkannt
Hast du ihn erkannt?
Ти його впізнав?
erratener erräterriethat erraten
Er hat das Rätsel erraten.
Він угадав загадку (здогадався).
erscheinener scheinterschienist erschienen
Der Roman ist 1986 erschienen.
Роман був опублікований в 1986 році.
erschießener erschießterschosshat erschossen
Der Jäger erschießt das Tier.
Мисливець стріляє у тварину.
erschließener erschließterschosshat erschossen
Ich habe die Bedeutung über den Kontext erschlossen.
Я відкрив значення через зміст контексту.
erschrecken intr.er erschrickterschrakist erschrocken
Er erschrak, die Tasche war weg.
Він був вражений (шокований), що сумка зникла.
erwägen Akk / Inf.er erwägterwoghat erwogen
Wir erwägen eine neue Niederlassung in Belgien zu gründen.
Ми розглядаємо питання про створення нового офісу в Бельгії.
essen Akker issthat gegessen
Er hat eine Pizza gegessen.
Він їв піцу.
fahren Dir.-Erg./(Akk)/miter fährtfuhrhatist gefahren
Bist du im Mai nach Berlin gefahren?
Ти їздив (подорожував) в травні в Берлін?
fallen Dir.-Erg.er fälltfielist gefallen
Das Glas ist auf den Boden gefallen.
Склянка впала на підлогу.
fangen Akker fängtfinghat gefangen
Er hat sich wieder gefangen.
Він знову спіймав себе.
fernsehensieht fernsah fernhat ferngesehen
Wir haben gestern lang ferngesehen.
Вчора ми довго дивились телевізор.
festnehmener nimmt festnahm festhat festgenommen
Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.
Злочинець був заарештований поліцією.
finden Akker findetfandhat gefunden
Hast du eine Stelle gefunden?
Ти знайшов робоче місце?
fliegen Dir.-Erg. / Akker fliegtflogist geflogen
Ein Vogel ist ins Zimmer geflogen.
Птаха влетіла в кімнату.
fliehen vorer fliehtflohist geflohen
Viele Menschen flohen aus der DDR.
Багато людей втікали з НДР.
fließen Dir.-Erg.er fließtflossist geflossen
Hinter dem Haus fließt ein Bach.
Позаду будинку протікає потік.
fressen Akker frisstfraßhat gefressen
Der Fuchs fraß den Käse.
Лисиця зжерла сир.
frieren Akker friertfrorhat gefroren
Ich habe ganz erbärmlich gefroren.
Я повністю замерз.
gebären Akkgebärt (gebiert)gebarist / hat geboren
Sie wird nächsten Monat ein Kind gebären.
Вона буде наступного місяця народжувати дитину.
geben Dat Akker gibtgabhat gegeben
Peter hat mir die DVD gegeben.
Петро дав мені DVD.
gedeihengedeihtgediehist gediehen
Diese Pflanze gedeiht nur bei viel Sonne.
Це рослина цвіте тільки при високих температурах.
gefallenes gefälltgefielhat gefallen
Was hat ihnen besonders gut gefallen?
Що вам найбільше сподобалося?
gehen Dir.-Erg.er gehtgingist gegangen
Danlo ist in die Pizzeria gegangen.
Данло пішов у піцерію.
gelingen Dat (Inf.)es gelingtgelangist gelungen
Das muss man üben, dann gelingt es auch.
Людина повинна це практикувати, тоді все вдасться.
geltener giltgalthat gegolten
Unsere Reservierung hat leider nicht gegolten.
На жаль, наше бронювання не було застосовано.
genießen Akk (Inf.)er genießtgenosshat genossen
Wir haben das gute Essen genossen.
Ми насолоджувалися гарною їжею.
geraten in + Akker gerätgerietist geraten
Ein Handwerker geriet in finanzielle Schwierigkeiten.
Майстер потрапив у фінансові труднощі.
geschehen Dat Akkes geschiehtgeschahist geschehen
Was geschieht außerhalb der Wohnung?
Що відбувається за межами квартири?
gewinnen (Akk)er gewinntgewannhat gewonnen
Heute hat mein Team gewonnen.
Сьогодні моя команда перемогла.
gießen Akker gießtgosshat gegossen
Herr Carlo hat unsere Blumen gegossen.
Пан Карло поливав наші квіти.
gleichen Datgleichtglichhat geglichen
Du gleichst ihm aufs Haar.
Ви схожі на нього волоссям.
gleitengleitetglittist geglitten
Sie sind in den fast vegetationslosen Eiszeitphasen hangabwärts geglitten.
Вони ковзнули вниз по схилу майже в безрослинний льодовиковий період.
graben Akkgräbtgrubhat gegraben
Ich grabe eine Grube in die Erde.
Я копаю яму в землі.
greifen Dat – Akker greiftgriffhat gegriffen
Er griff nach der Kaffeetasse.
Він потягнувся за чашкою кави.
gutschreibener schreibt gutschrieb guthat gutgeschrieben
Der Betrag wird ihrem Konto gutgeschrieben.
Сума буде зарахована на ваш рахунок.
halten Akker hälthielthat gehalten
Was hältst du von der Idee?
Що ти думаєш про цю ідею?
hängen Situativ-Erg.er hängthinghat gehangen
Der Mantel hing an der Garderobe.
Пальто висіло в гардеробі.
hängen Akk Dir.-Erg.er hängthängtehat gehängt
Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.
Він вивісив прапор з вікна.
heben Akker hebthobhat gehoben
Sie hat ihre Stimme gehoben.
Вона підняла свій голос.
heimkommener kommt heimkam heimist heimgekommen
Sie sind gestern spät heimgekommen.
Вони прийшли додому пізно.
heißen 2 x Nom.-Erg.!er heißthießhat geheißen
Wie hat der Ort geheißen?
Як назвалось то місце?
helfen Dater hilfthalfhat geholfen
Danke, dass du mir geholfen hast.
Дякую, що ти мені допоміг.
herankommener kommt herankam heranist herangekommen
Man darf nicht näher an die Kunstwerke herankommen.
Не слід наближатися до творів мистецтва.
herausfindener findet herausfand heraushat herausgefunden
Ich konnte nicht herausfinden, wo der Künstler wohnt.
Я не міг зрозуміти, де живе художник.
herausnehmener nimmt herausnahm heraushat herausgenommen
Er hat das Buch aus der Tasche herausgenommen.
Він взяв (витягнув) книгу з кишені.
hereinkommener kommt hereinkam hereinist hereingekommen
Er kam kurz ins Haus herein.
Він зайшов у будинок на мить.
herumgehener geht herumging herumist herumgegangen
Die Studenten sind im Raum herumgegangen.
Студенти ходили по кімнаті.
herunterladener lädt herunterlud herunterhat heruntergeladen
Hast du die Musik heruntergeladen?
Ти скачав музику?
hierherkommener kommt hierherkam hierherist hierhergekommen
Er ist zum Deutschlernen hierhergekommen.
Він прийшов сюди, щоб вивчати німецьку мову.
hinaufgehener geht hinaufging hinaufist hinaufgegangen
Gehen Sie die Treppe hinauf.
Піднімайтеся (ідіть вгору) по сходах.
hineingehener geht hineinging hineinist hineingegangen
Er geht durch das Tor hinein.
Він проходить через ворота.
hinfahrener fährt hinfuhr hinist hingefahren
Bist du allein hingefahren?
Ти поїхав туди один?
hingehener geht hinging hinist hingegangen
Wir gehen morgen wieder hin.
Ми йдемо туди завтра знову.
hinsehener sieht hinsah hinhat hingesehen
Sie hat genau hingesehen.
Вона уважно подивилася.
hinterlassener hinterlässthinterließhat hinterlassen
Der Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
Викликаючий абонент залишив повідомлення.
hochladener lädt hochlud hochhat hochgeladen
Ich habe die Fotos hochgeladen.
Я завантажив фотографії.
hochziehener zieht hochzog hochhat hochgezogen
Er hat die Schulter hochgezogen.
Він витягнув (потягнув) плече.
kennen Akker kenntkanntehat gekannt
Ich habe den Film schon gekannt.
Я вже знав цей фільм.
klarkommener kommt klarkam klarist klargekommen
Elisa kam nicht mehr mit ihrer Mutter klar.
Еліса більше не могла порозумітися з матір’ю.
klingener klingtklanghat geklungen
Die Stimme hat freundlich geklungen.
Голос звучав дружно.
kneifen Akkkneiftkniffhat gekniffen
Sie hat ihn gekniffen.
Вона вщипнула його.
kommen Dir.-Erg..er kommtkamist gekommen
Sie ist 2014 nach Deutschland gekommen.
Вона приїхала до Німеччини у 2014 році.
kriechen Dir.-Erg..kriechtkrochist gekrochen
Ich krieche nicht.
Я не повзаю.
laden Akker lädtludhat geladen
Haben Sie den Akku geladen?
Ви зарядили акумулятор?
lassen Akker lässtließhat gelassen
Haben Sie Lücken für Notizen gelassen?
Ви залишили прогалини для нотаток?
laufen Dir.-Erg.er läuftliefist gelaufen
Wir liefen schnell zur Grenze.
Ми бігли швидко до кордону.
leiden an / unterleidetlitthat gelitten
Ich leide an einer Erkältung.
Я страждаю від застуди.
leidtuntut leidtat leidhat leidgetan
Es tat mir wirklich sehr leid.
Мені було дуже шкода.
leihen Dat Akker leihtliehhat geliehen
Lia hat mir einen Schirm geliehen.
Лія позичила мені парасольку.
lesen Akker liestlashat gelesen
Hast du das neue Buch von Süskind gelesen?
Ви читали нову книжку Зюскінда?
liegen Situativ-Erg.er liegtlaghatist gelegen
Gestern lag ich zu lange in der Sonne.
Вчора я лежав занадто довго на сонці.
losfahrener fährt losfuhr losist losgefahren
Vor einer Stunde ist sie losgefahren.
Вона поїхала годину тому.
losgehener geht losging losist losgegangen
Der Kurs ist um 17 Uhr losgegangen.
Курс розпочався о 17:00 годині.
lügener lügtloghat gelogen
Er hat gelogen.
Він збрехав.
melkener melktmelktehat gemolken
Sie haben die Kühe gemolken.
Вони доїли корів.
meiden Akkmeidetmiedhat gemieden
Der König hatte seit dem Erstarken der Freien Gemeinde 1848 die Stadt gemieden.
Цар уникав міста з часів звільнення Вільної Церкви в 1848 році.
messen Akker misstmaßhat gemessen
Du brauchst kein Fieber zu messen.
Тобі не потрібно вимірювати гарячку.
misslingen Dat (Inf.)misslingtmisslangist misslungen
Alle unsere Bemühungen misslangen.
Всі наші зусилля зазнають невдачі.
mitbringener bringt mitbrachte mithat mitgebracht
Sie hat einen Kuchen mitgebracht.
Вона принесла з собою торт.
mithelfener hilft mithalf mithat mitgeholfen
Alle haben mitgeholfen.
Усі допомагали.
mitkommener kommt mitkam mitist mitgekommen
Alle Freunde sind mitgekommen.
Всі друзі прийшли разом.
mitlesener liest mitlas mithat mitgelesen
Lesen Sie mit.
Читайте зі мною.
mitnehmener nimmt mitnahm mithat mitgenommen
Ich nehme immer ein Buch mit.
Я завжди беру з собою книгу.
mitsingener singt mitsang mithat mitgesungen
Einige haben laut mitgesungen.
Деякі голосно підспівували.
mögener magmochtehat gemocht
Das Kind hat den Saft nicht gemocht.
Дитині не сподобався сік.
nachdenkener denkt nachdachte nachhat nachgedacht
Sie denken über das Konzept nach.
Ви думаєте про концепцію.
nachgebener gibt nachgab nachhat nachgegeben
Mal muss der eine nachgeben, mal der andere.
Часом один повинен поступитися, іноді інший.
nehmen Dat – Akker nimmtnahmhat genommen
Sie hat die Tabletten nicht genommen.
Вона не приймала таблетки.
nennen Dat – Akker nenntnanntehat genannt
Sie hat ihm die Adresse genannt.
Вона дала йому адресу.
pfeifen Akkpfeiftpfiffhat gepfiffen
Hast du schon einmal gepfiffen?
Ти коли-небудь свистів?
preisen Akkpreistprieshat gepriesen
Wie Sieburg hatte auch Jaspers die Höhen deutscher Kultur gepriesen.
Як і Зібург, Ясперс високо похвалив висоти німецької культури.
quellenquilltquollist gequollen
Seine Augen quollen vor Entsetzen fast aus dem Kopf.
Його очі від жаху майже витріщились з голови.
raten Dat Akk / Inf.er rätriethat geraten
Ich habe Ihren Namen geraten.
Я порадив Ваше ім’я.
rausgehener geht rausging rausist rausgegangen
Ich war krank und bin nicht rausgegangen.
Я був хворий і не виходив.
reiben Akkreibtriebhat gerieben
Zum Schluss reibt man etwas frische Muskatnuss darüber.
І, нарешті, потрібно натерти свіжий мускатний горіх зверху.
reitener reitetrittist geritten
Früher ist sie viel auf ihrem Pferd geritten.
Раніше вона багато скакала верхи на коні.
reißen Akk (in/an + Akk)reißtrisshatist gerissen
Mir ist das Schuhband gerissen.
Мій шнурок розірваний.Ich habe den Brief mittendurch gerissen.
Я розірвав лист посередині.
reiten (Akk)reitetritthat / ist geritten
Ich reite hin und wieder gerne.
Мені подобається час від часу їздити.
rennen Dir.-Erg.er renntrannteist gerannt
Wir rannten zur Grenze.
Ми мчали до кордону.
riechen (Akk)er riechtrochhat gerochen
Die Rosen haben gut gerochen.
Троянди гарно пахли.
ringen Akkringtranghat gerungen
Er rang dort im Mittelgewicht.
Він завзято бився там у середній вазі.
rinnen Dir.-Erg.rinntrannist geronnen
Sie ließ den Sand durch die Finger rinnen.
Вона дозволила піску пробігти між пальцями.
rufen Akker ruftriefhat gerufen
Hast du mich gerufen?
Ти мене кликав?
saufen (Akk)säuftsoffhat gesoffen
Er säuft wie ein Loch.
Він смокче (алкоголь), як дірка.
schaffen Akk (Inf.)schafftschufhat geschaffen
Platz für etwas schaffen.
Зробити (створити) місце для чогось.
scheidenscheidetschiedhat geschieden
Mit Salpetersäure lässt sich Silber von Gold scheiden.
З азотною кислотою срібло можна відділити від золота.
scheinener scheintschienhat geschienen
Die Sonne hat den ganzen Tag geschienen.
Сонце світило цілий день.
scheren Akkschertschorhat geschoren
Ich schere mich nicht um das Risiko.
Мене не хвилює ризик.
schieben Akk Dir.-Erg.schiebtschobhat geschoben
Die Kiste über den Flur schieben.
Штовхати коробку через коридор.
schiefgehenes geht schiefging schiefist schiefgegangen
Das ist richtig schiefgegangen, leider!
Це пішло не так, на жаль!
schießen Akker schießtschosshat geschossen
Er hat ein Tor geschossen.
Він забив гол.
schindenschindetschundhat geschunden
Er hat sich in seinem Leben genug geschunden.
Він досить постраждав у своєму житті.
schlafen Situativ-Erg.er schläftschliefhat geschlafen
Ich habe nur drei Stunden geschlafen.
Я спав лише три години.
schlagen Akker schlägtschlughat geschlagen
Sein Herz schlug ganz schnell.
Його серце билося дуже швидко.
schleichenschleichtschlichist geschlichen
Er ist nachts ums Haus geschlichen.
Вночі він прокрався навколо будинку.
schließen Akker schließter schlosshat geschlossen
Er schließt das Geschäft um 19 Uhr.
Він закриває бізнес о 19:00.
schlingen Akkschlingtschlanghat geschlungen
Efeu schlingt sich um den Baumstamm.
Плющ обгортається навколо стовбура дерева.
schmeißen Akk (Dir.-Erg.)schmeißtschmisshat geschmissen
Er schmiss einen Stein in den Teich.
Він кинув камінь у ставок.
schmelzenes schmilztschmolzhat / ist geschmolzen
Das Eis ist in der Sonne geschmolzen.
Лід розтанув на сонці.
schneiden (Dat) Akker schneidetschnitthat geschnitten
Ich habe das Gemüse geschnitten.
Я порізав овочі.
schreiben (Dat) Akker schreibtschriebhat geschrieben
Er hat eine Mail an Sarah geschrieben.
Він написав електронного листа Сарі.
schneiden (Dat) Akker schneidetschnitthat geschnitten
Diese Schere schneidet nicht.
Ці ножиці не ріжуть.
schreiener schreitschriehat geschrien
Wir schreien wie Esel.
Ми кричимо, як віслюки.
schreitener schreitetschrittist geschritten
Ich schritt ungehindert zum Rathaus.
Я безперешкодно ступав до ратуші.
schweigener schweigtschwieghat geschwiegen
Alle schweigen, wenn der Chef kommt.
Всі мовчать, коли приходить бос.
schwellener schwilltschwollist geschwollen
Sie war für den Rest des Sommers am ganzen Körper geschwollen.
Вона була опухла всім її тілом до кінця літа.
schwimmener schwimmtschwammhat / ist geschwommen
Sie schwamm am schnellsten.
Вона плавала найшвидше.
schwinden (Dat / Akk)schwindetschwandist geschwunden
Die Traurigkeit wird schwinden.
Смуток зникне.
schwingenschwingtschwanghat / ist geschwungen
Durch den Gleichschritt begann die Brücke zu schwingen.
Міст почав коливатися в результаті рівних кроків.
schwören Dat Akkschwörtschworhat geschworen
Das hat er dem Lord geschworen.
Він заприсягнувся Господу.
sehen Akker siehtsahhat gesehen
Hast du den Film schon gesehen?
Ти вже бачив цей фільм?
sein Situativ-Erg.istwarist gewesen
Ich bin im Supermarkt gewesen.
Я був у супермаркеті.
senden Dat Akksendetsandtehat gesandt
Wir senden Ihnen die Waren ins Haus.
Ми відправимо Вам товари до будинку.
singen (Dat) Akker singtsanghat gesungen
Ben hat schon immer gern gesungen.
Бен завжди любив співати.
sinkener sinktsankist gesunken
Der Puls sinkt, wenn man langsame Musik hört.
Пульс знижується, коли людина слухає повільну музику.
sinnen Dat nach + Datsinntsannhat gesonnen
Seitdem sinnt der General auf Rache.
З того часу генерал мріє про помсту.
sitzen Situativ-Erg.er sitztsaßhat / ist gesessen
Und dann saßen sie lang im Café.
А потім вони довго сиділи в кафе.
spinnen (Akk)spinntspannhat gesponnen
Am Spinnrad sitzen und spinnen.
За прядкою сісти і плести.
sprechen mit + Dater sprichtsprachhat gesprochen
Sprechen Sie bitte nicht so schnell.
Будь ласка, не говоріть так швидко.
springen Dir.Erg.er springtsprangist gesprungen
Ich bin schon mal Fallschirm gesprungen.
Я вже одного разу стрибав з парашутом.
 sprießen sprießt sprossist gesprossen
Er sei gesprossen.
Він проростає.
stattfindenes findet stattfand statthat stattgefunden
Das Konzert hat nicht stattgefunden.
Концерт не відбувся.
stechen Akker stichtstachhat gestochen
Jemand verschluckt eine Biene und wird im Hals gestochen.
Хтось проковтнув бджолу і був вжалений в горло.
stehen Situativ-Erg.er stehtstandhat / ist gestanden
Er stand lange vor der Tür.
Він довго стояв перед дверима.
stehlen (Dat) Akker stiehltstahlhat gestohlen
Ein Rabe hat einen Käse gestohlen.
Ворон вкрав сир.
steigen Dir.-Erg.er steigtstiegist gestiegen
Die Temperatur ist stark gestiegen.
Температура сильно піднялася.
sterben aner stirbtstarbist gestorben
Der Autofahrer ist bei dem Unfall nicht gestorben.
Водій не помер в аварії.
stinken (nach + Dat)es stinktstankhat gestunken
Der Müll hat schrecklich gestunken.
Сміття жахливо смерділо (воняло).
streichen Akkstreichtstrichhat gestrichen
Ich strich ihm das Haar aus der Stirn.
Я стряхнув (гладив) його волосся з його чола.
streiten miter streitetstritthat gestritten
Warum habt ihr euch schon wieder gestritten?
Чому ви знову сварилися (заперечували)?
teilnehmener nimmt teilnahm teilhat teilgenommen
Sie hat ein einem Training teilgenommen.
Вона взяла участь у тренуванні.
tragen Akker trägttrughat getragen
Sie hat die schwere Tasche allein getragen.
Вона сама несла важку сумку.
treffen Akker triffttrafhat getroffen
Maria hat gestern ihre Freunde getroffen.
Марія зустріла вчора своїх друзів.
treiben Situativ-Erg.treibttriebhat getrieben
Er ließ sich von der Strömung treiben.
Він дрейфував за течією.
treten Akktritttrathat / ist getreten
Ich bin/habe ihm auf den Fuß getreten.
Я наступив йому на ногу.
trinken Akker trinkttrankhat getrunken
Hast du mit Daniel Kaffee getrunken?
Ти пив каву з Даніелем?
tun (Dat) Akker tuttathat getan
Was kann ich für Sie tun?
Що я можу для Вас зробити?
übernehmener übernimmtübernahmhat übernommen
Er hat die Firma von seinen Eltern übernommen.
Він перейняв компанію від своїх батьків.
übersehener übersiehtübersahhat übersehen
Ein Autofahrer übersah die Trambahn.
Автомобіліст проігнорував (не побачив) трамвай.
überweisener überweistüberwieshat überwiesen
Ich habe das Geld auf dein Konto überwiesen.
Я перевів гроші на твій рахунок.
überwindener überwindetüberwandhat überwunden
Mit viel Energie hat er alle Probleme überwunden.
З великою енергією він подолав усі проблеми.
umsehen sicher sieht umsah umhat umgesehen
Wir haben uns umgesehen.
Ми озирнулися.
umsteigener steigt umstieg umist umgestiegen
Wir sind einmal umgestiegen.
Одного разу ми змінилися.
umziehener zieht umzog umist umgezogen
Letzte Woche sind wir umgezogen.
Минулого тижня ми переїхали.
unterhalten sicher unterhältunterhielthat unterhalten
Wir haben uns lange unterhalten.
Ми розважались протягом тривалого часу.
unternehmener unternimmtunternahmhat unternommen
Wir haben im Urlaub viel unternommen.
Ми багато зробили у відпустці.
unterscheiden siches unterscheidetunterschiedhat unterschieden
Sie hat sich von den anderen unterschieden.
Вона відрізнялася від інших.
unterschreibener unterschreibtunterschriebhat unterschrieben
Hast du den Vertrag unterschrieben?
Ти підписав контракт?
unterstreichener unterstreichtunterstrichhat unterstrichen
Unterstreichen Sie die Verben.
Підкресліть дієслова.
verbindener verbindetverbandhat verbunden
Er hat mich mit dem Chef verbunden.
Він з’єднав мене з босом.
verbringener verbringtverbrachtehat verbracht
Sie haben zu viel Zeit im Internet verbracht.
Ви витратили надто багато часу в Інтернеті.
verderben (Dat) Akkverdirbtverdarbhat / ist verdorben
Ohne ein Konservierungsmittel würde die Hautcreme viel zu schnell verderben.
Без консервантів крем для шкіри зіпсується занадто швидко.
vergehenes vergehtvergingist vergangen
Der Urlaub ist so schnell vergangen.
Відпустка пройшла так швидко.
vergessen Dat Akk / Inf.er vergisstvergaßhat vergessen
Hast du vergessen, mich anzurufen?
Ти забув зателефонувати мені?
vergleichener vergleichtverglichhat verglichen
Sie hat die Handys genau verglichen.
Вона точно порівнювала мобільні телефони.
vergrabener vergräbtvergrubhat vergraben
Sie haben die Blumenzwiebeln vergraben.
Вони закопали (поховали) квіткові цибулини.
verhalten (sich)er verhältverhielthat verhalten
Er hat sich nicht richtig verhalten.
Він не поводився належним чином.
verlaufener verläuftverliefist verlaufen
Das Gespräch ist gut verlaufen.
Розмова пройшла добре.
verlieren Akker verliertverlorhat verloren
Ich habe mein Handy verloren.
Я втратив свій мобільний.
vermeidener vermeidetvermiedhat vermieden
Er konnte das leider nicht vermeiden.
На жаль, він цього не міг уникнути.
vernehmener vernimmtvernahmhat vernommen
Die Zeugen wurden vernommen.
Свідки були заслухані.
verratener verrätverriethat verraten
Sie haben die Überraschung verraten.
Ви виявили сюрприз.
verschiebener verschiebtverschobhat verschoben
Sie haben die Prüfung auf Dienstag verschoben.
Вони посунули (перенесли) іспит на вівторок.
verschlafenverschläftverschliefhat verschlafen
Entschuldigung, ich habe verschlafen.
Вибачте, я проспав.
verschreibener verschreibtverschriebhat verschrieben
Der Arzt verschreibt Ihnen ein Medikament.
Лікар приписав (призначив) Вам препарат.
verschwindener verschwindetverschwandist verschwunden
Er ist verschwunden!
Він зник!
versprechener versprichtversprachhat versprochen
Er versprach, dass er gut aufpasst.
Він пообіцяв, що він буде дбати про себе.
verstehener verstehtverstandhat verstanden
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Я не зрозумів питання.
verzeihener verzeihtverziehhat verziehen
Verzeihen Sie bitte!
Будь ласка, простіть!
vorbeifliegener fliegt vorbeiflog vorbeiist vorbeigeflogen
Ein Vogel fliegt vorbei.
Повз пролітає птах.
vorbeigehener geht vorbeiging vorbeiist vorbeigegangen
Sie geht am Kinderspielplatz vorbei.
Вона проходить повз дитячий майданчик.
vorbeikommener kommt vorbeikam vorbeiist vorbeigekommen
Er kam persönlich vorbei.
Він прийшов особисто.
vorgehengeht vorging vorist vorgegangen
Ich gehe nicht zum Fußball, unser Hochzeitstag geht vor.
Я не йду на футбол, день нашого весілля триває.
vorkommenkommt vorkam vorist vorgekommen
Das Problem kam mehrmals vor.
Проблема вилізла (трапилась) кілька разів.
vorlesener liest vorlas vorhat vorgelesen
Er las den Text vor.
Він прочитав текст.
vornehmen sicher nimmt vornahm vorbeihat vorgenommen
Er hat sich viel vorgenommen.
Він має великі плани. (Поставив перед собою великі цілі.)
vorschlagener schlägt vorschlug vorhat vorgeschlagen
Wer hat dieses Restaurant vorgeschlagen?
Хто запропонував цей ресторан?
vortragener trägt vortrug vorhat vorgetragen
Er hat ein Referat vorgetragen.
Він представив реферат.
wachsener wächstwuchsist gewachsen
Das Gras ist sehr schnell gewachsen.
Трава виросла дуже швидко.
waschen (Dat) Akker wäschtwuschhat gewaschen
Er hat das Gemüse gewaschen.
Він вимив овочі.
weichen von + Datweichtwichist gewichen
Viele der historischen Industrieunternehmen sind modernen Wohnvierteln gewichen.
Багато історичних промислових компаній поступилися місцем більш сучасним житловим районам.
weisen Dat Akkweistwieshat gewiesen
Ich wies ihm den Weg.
Я вказав йому шлях.
wegfahrener fährt wegfuhr wegist weggefahren
Meine Freundin ist gestern weggefahren.
Моя подруга поїхала вчора геть.
weggehener geht wegging wegist weggegangen
Sie ist mit ihren Freunden weggegangen.
Вона пішла геть зі своїми друзями.
weglassener lässt wegließ weghat weggelassen
Dieses Wort kann man weglassen.
Ви можете пропустити (залишити) це слово.
wegwerfener wirft wegwarf weghat weggeworfen
Lebensmittel werden oft weggeworfen.
Їжа часто викидається.
wegziehener zieht wegzog wegist weggezogen
Sie ist wegen der Arbeit weggezogen.
Вона відійшла (відсторонилася) через роботу.
wehtunes tut wehtat wehhat wehgetan
Mein Knie tut weh.
Моє коліно болить.
weitergebener gibt weitergab weiterhat weitergegeben
Hast du das Blatt weitergegeben?
Ти передав цей листок далі?
weiterhelfener hilft weiterhalf weiterhat weitergeholfen
Die Zentrale hat mir weitergeholfen.
Головний офіс допоміг мені далі.
weiterlesener liest weiterlas weiterhat weitergelesen
Er hat den Text weitergelesen.
Він продовжував читати текст.
weiterschreibener schreibt weiterschrieb weiterhat weitergeschrieben
Wir haben das Lied weitergeschrieben.
Ми продовжували писати пісню.
werben um + Akker wirbtwarbhat geworben
Die Firma hat nur mit ihrem Namen geworben.
Компанія рекламувалася тільки з їхньою назвою.
werden (2 x Nominativ!)er wirdwurdeist geworden
Sofia ist gestern dreißig geworden.
Вчора Софії виповнилося тридцять.
werfen Akker wirftwarfhat geworfen
Wir haben einfach eine Münze geworfen.
Ми просто кинули монету.
widersprechener widersprichtwidersprachhat widersprochen
Ich habe ihm nicht widersprochen.
Я не суперечив йому.
wiederbekommener bekommt wiederbekam wiederhat wiederbekommen
Er hat seine Tasche wiederbekommen.
Він отримав свою сумку назад.
wiederfindener findet wiederfand wiederhat wiedergefunden
Ich habe die Karte wiedergefunden.
Я знову знайшов картку.
wiegenwiegtwoghat gewogen
Ein Kind [in der Wiege, in den Armen] wiegen.
Важити дитину [в колисці, на руках].
wissen Akker weißwusstehat gewusst
Leider habe ich das nicht gewusst.
На жаль, я цього не знав.
zerreißener zerreißtzerrisshat zerrissen
Er zerreißt sein altes T-Shirt.
Він розриває свою стару футболку.
ziehen (Dat) Akker ziehtzogist gezogen
Sie ist zu ihrem Freund gezogen.
Вона переїхала до свого друга.
zugehener geht zuging zuist zugegangen
Hier geht es im Unterricht anders zu, als an normalen Schulen.
Тут на уроці йде по-іншому, ніж у звичайних школах.
zunehmener nimmt zunahm zuhat zugenommen
Der Sturm nimmt an Stärke zu.
Шторм набирає силу.
zurechtkommener kommt zurechtkam zurechtist zurechtgekommen
Er ist mit der Situation nicht zurechtgekommen.
Він не впорався з ситуацією.
zurückerhaltener erhält zurückerhielt zurückhat zurückerhalten
Die eingezogene Karte erhalten Sie in der Bank zurück.
Вилучену картку Ви отримаєте назад в банку.
zurückgehener geht zurückging zurückist zurückgegangen
Er ist nach Deutschland zurückgegangen.
Він пішов назад до Німеччини.
zurückkommener kommt zurückkam zurückist zurückgekommen
Sie ist aus Südamerika zurückgekommen.
Вона повернулася з Південної Америки.
zurückrufener ruft zurückrief zurückhat zurückgerufen
Herr Dalten hat nicht zurückgerufen.
Пан Далтен не передзвонив.
zusammenbleibener bleibt zusammenblieb zusammenist zusammengeblieben
Wir sind froh, dass wir zusammengeblieben sind.
Ми раді, що ми залишилися разом.
zusammenbrechener bricht zusammenbrach zusammenist zusammengebrochen
Der Bär brach kraftlos zusammen.
Ведмідь звалився безсилий.
zusammentreffener trifft zusammentraf zusammenist zusammengetroffen
Wirklichkeit und Phantasie sind zusammengetroffen.
Реальність і уява зустрілися разом.
zusammenziehener zieht zusammenzog zusammenist zusammengezogen
Sara und Alex sind zusammengezogen.
Сара і Алекс з’їхались жити разом.
zuwendener wendet zuwandte zuhat zugewandt
Wende das Gesicht der Sonne zu!
Поверни обличчя до сонця!
zwingen Akk zu + Dater zwingtzwanghat gezwungen
Die finanzielle Situation zwang sie zu sparen.
Фінансова ситуація змусила її заощаджувати.