ТАБЛИЦЯ НІМЕЦЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ З ДАВАЛЬНИМ ВІДМІНКОМ

PRÄPOSITIONEN MIT DEM DATIV

Німецькою Українською Німецьке речення Український переклад
ab від, із, з Ab morgen beginne ich Sport zu treiben. З завтрашнього дня я починаю займатися спортом.
aus
aus … heraus
з, із, із-за, через,
за (причиною)
Der Dichter liest aus seinem Werk. Поет читає зі своєї праці.
Er handelte aus einer Laune heraus. Він діяв за примхою.
außer окрім Außer ihm kann keiner seine Handschrift lesen. Ніхто інший не може прочитати його почерк, окрім нього.
bei у, під час, при,
біля, у випадку
Olga ist bei einem Freund. Ольга знаходиться у друга.
bis zu аж до Ich bin vom Kopf bis zu den Zehen entspannt. Я розслаблений від голови аж до ніг.
binnen протягом, в межах Ich muss die Hausarbeit binnen einer Woche abgeben. Я повинен здати домашню роботу протягом тижня. 
dank завдяки Dank der Neuentwicklung eines zweistufigen Reaktors… Завдяки новій розробці двоступеневого реактора… 
entgegen всупереч чомусь, проти Entgegen meinem Rat hat er das Haus gekauft. Всупереч моїм порадам він купив будинок.
entsprechend відповідно, відповідно до Ich habe mich entsprechend meinem Alter entwickelt. Я розвивався відповідно до мого віку.
gegenüber навпаки, по відношенню (до кого, чого)
перед (ким, чим), в порівнянні з чим-небудь
Ich bin gegenüber der Rechtschreibreform skeptisch. Я скептично налаштований відносно реформи правопису.
gemäß відповідно, відповідно до Der Einsatz ist gemäß internationalem Recht illegal. Операція є незаконною відповідно до (в рамках) міжнародного права.
getreu згідно з Getreu der Rechtschreibreform ist „morgen Früh“ korrekt geschrieben. Згідно з орфографічною реформою «вранішнє рано» написано правильно.
laut
згідно, відповідно до Laut einem Bericht im Internet ist Michael Jackson gestorben. Згідно з повідомленням в Інтернеті, Майкл Джексон помер. 
mit
mitsamt
з, за допомогою Stepan möchte ein Haus mit einem Garten kaufen. Степан хоче купити будинок з садом.
Die Santa Maria sank mitsamt der Ladung. Санта-Марія затонула разом із вантажем.
nach на, за, після, через, по тому Ich kenne Heinrich Heine nur dem Namen nach. Я знаю Генріха Гейне лише за назвою.
nahe біля, (nahe з Дав.в. Dativ
або in der nähe з Род.в. Genitivs)
Die Ruinen der antiken Stadt liegen nahe dem Fluss. Руїни древнього міста знаходяться біля річки.
nebst
samt
разом з Amtliche Vorschriften nebst Durchführungshinweisen. Офіційні правила разом з інструкцією щодо впровадження.
Die Wohnung samt allem Inventar wurde verkauft. Квартира, включаючи увесь інвентар, була продана.
seit відтоді, з того часу,
від того часу, протягом часу
Ich kenne dich seit Jahren. Я знаю тебе протягом багатьох років.
vis-a-vis
візаві (один навпроти одного) vis-à-vis dem Rathaus ist ein Park навпроти міської ратуші є парк 
von
von … an
von … aus
з, із, від,
від якогось періоду часу
Von Montag bis Mittwoch muss ich beruflich nach Stuttgart fahren. З понеділка по середу я повинен їхати в Штутгарт для роботи.
Von Anfang an sollst du verstehen, dass… З самого початку ти повинен зрозуміти, що …
Alle Sehenswürdigkeiten sind von der Pension aus sehr gut zu erreichen. До всіх визначних місць можна легко дістатися з пансіонату.
zu до Zu Weihnachten schenken wir unseren Kindern je ein neues Fahrrad. На Різдво ми подаруємо кожному з наших дітей новий велосипед.
zufolge згідно з Dem Polizeibericht zufolge wurde der Verbrecher verhaftet. Згідно з повідомленнями поліції, злочинця було заарештовано.
zuliebe
заради, для захисту (когось, чогось) Seiner Frau zuliebe hat er mit dem Trinken aufgehört. Заради дружини він перестав пити. 

ПЕРЕКЛАД ТА ПОЯСНЕННЯ ДО ПРИЙМЕННИКІВ З ДАВАЛЬНИМ ВІДМІНКОМ

ab

від, із, з

 • Для позначення місця і часу, виходячи з певного пункту або моменту (часто без артикля):

BEISPIEL

Ab morgen beginne ich Sport zu treiben.  З завтрашнього дня я почну займатися спортом.

 • Також ab використовується для позначення дати:

BEISPIEL

Ab dem ersten Januar beginnt das Neue Jahr.  З 1 січня починається Новий рік.

aus, aus … heraus

з, із, із-за, через, за (причиною)

 • При вказівці на рух з середини:

BEISPIEL

Er trat aus dem Haus.  Він вийшов з дому.
Er nahm das Buch aus der Schublade.  Він взяв книгу з шухляди.
Otto kommt um 15 Uhr aus der Musikschule.  Отто приходить з музичної школи о 15 годині.

 • При вказівці на походження (місце або час):

BEISPIEL

Die Familie stammt aus Norwegen.  Сім’я походить з Норвегії.
Dieses Geschirr ist aus dem 18. Jahrhundert.  Ця збруя з 18-го століття.
Sie übersetzt den Roman aus dem Deutschen ins Ukrainische.  Вона перекладає роман з німецької на українську мову.

 • При вказівці на матеріал, з якого що-небудь зроблено (без артикля):

BEISPIEL

Diese Kette ist aus Silber.  Це намисто з срібла.

 • При вказівці на причину дії або поведінки (без артикля):

BEISPIEL

Er hat Wahrheit aus Furcht nicht gesagt.  Він не казав правду через страх.
Er weiß es aus eigener Erfahrung.  Він знає це з власного досвіду.

 • У стійких словосполученнях:

BEISPIEL

aus folgendem Grund  з наступної причини.
aus gegebenem Anlass  за даним випадком.

außer

крім, окрім, за винятком

 • При вказівці на виключення, обмеження:

BEISPIEL

Außer Wasser darf der Kranke nichts trinken und essen.  За винятком води, хворому не дозволяється нічого пити і їсти.
Alle meine Freunde außer dir haben mir geholfen.  Всі мої друзі, крім тебе, допомагали мені.

 • У стійких словосполученнях (без артикля) з sein:

BEISPIEL

außer Atem sein  задихатися.
außer Betrieb sein  не працювати.
außer Dienst sein  бути у відставці.
außer Gefahr sein  бути поза небезпекою.
etwas steht außer Frage, außer Zweifel  це поза сумнівом.
etwas außer Acht lassen  що-небудь випустити з поля зору.
jemand ist außer sich  бути у нестямі, вийти з себе.

bei

у, під час, при, біля, недалеко, у випадку

 • При позначенні місця (приблизно):

BEISPIEL
Borisov liegt bei Minsk.  Борисов розташований біля (недалеко) від Мінська.
 • При вказівці на місцезнаходження, місце перебування:

BEISPIEL

Sie war beim Arzt.  Вона була у лікаря.
Jetzt arbeitet er bei einer Firma, vorher war er beim Militär.  Тепер він працює у компанії, до цього він був у армії.

 • При вказівці на одночасність дії або процесу, вираженого субстантивованим дієсловом або іменником:

BEISPIEL

Er hatte sich beim Rasieren geschnitten.  Він порізався при голінні.
Bei der Arbeit solltest du keine Musik hören.  Під час роботи, ти не повинен слухати музику.

 • При вказівці на умову або обставину дії:

BEISPIEL

Bei aller Vorsicht geriet sie doch in eine Falle.  При всій обачності вона потрапила в пастку.
Bei seinem Temperament ist das sehr verständlich.  При його темпераменті це дуже виправдано.

 • У стійких словосполученнях (без артикля) з sein:

BEISPIEL

bei Nacht und Nebel  в пізню годину; таємно, приховано.
bei schönem Wetter  в гарну погоду.
bei Tagesanbruch  на світанку.
beim Wort nehmen  зловити когось на слові.
bei offenem Fenster schlafe  спати з відкритим вікном.
jemanden bei guter Laune erhalten  підтримувати когось в гарному настрої.
etwas ist bei Strafe verboten  за порушення чого-небудь стягується штраф.

bis

до

 • Прийменник bis вживається у давальному відмінку у поєднанні з іншим прийменником zu:

BEISPIEL

Ich bin vom Kopf bis zu den Zehen entspannt.  Я розслаблений від голови аж до ніг.
…in kristallinem Hintergrund mit Tiefe bis zur Spitze von Curre.  …в кристалічному фоні з глибиною до верхівки Кюрі.

 • Прийменник bis “до” вживається також з назвами міст і країн та з прислівниками місця і часу:

BEISPIEL

Fahre bis Lviv!  Поїздка до Львова!
Bis morgen!  До зустрічі завтра! (Побачимося завтра!)

binnen

протягом, в межах

BEISPIEL

binnen einem Monat  протягом місяця
binnen einigen Jahren  протягом декількох років

dank

завдяки

BEISPIEL

dank ihrem unermüdlichen Einsatz  протягом місяця
dank dem schnellen Eingreifen der Polizei  протягом декількох років

З родовим відмінком Genitiv:

Родовий відмінок також поширений (особливо в множині Plural):

dank des schnellen Eingreifens der Polizei – завдяки швидкому втручанню поліції
dank vieler aufmerksamer Zuschauer – завдяки багатьом уважним глядачам

entgegen

всупереч чомусь, проти

 • Стоїть після іменника чи займенника для позначення чогось протилежного:

BEISPIEL

Meinem Vorschlag entgegen  Всупереч моїй пропозиції.
Entgegen den Vorschriften verließ er das Land.  Всупереч правилам, він покинув країну.

entsprechend

відповідно, відповідно до

 • Вживається на початку або в кінці:

BEISPIEL

deinem Vorschlag entsprechend handeln діяти відповідно до твоєї пропозиції;
entsprechend deinem Vorschlag handeln діяти відповідно до твоєї пропозиції.

Der Auktionspreis wird entsprechend diesem Limit auf 200 € festgelegt. Ціна аукціону буде встановлена на рівні 200 євро відповідно до цього ліміту.
Der Auktionspreis wird diesem Limit entsprechend auf 200 € festgelegt. Ціна аукціону буде встановлена на рівні 200 євро відповідно до цього ліміту.

gegenüber

навпаки, по відношенню (до кого, чого), перед (ким, чим), в порівнянні з чим-небудь

 • При позначенні місця (прийменник може стояти як перед іменником, так і за ним):

BEISPIEL

Gegenüber der Post finden Sie verschiedene Geschäfte.  Напроти поштового відділення Ви знайдете різні магазини.
Dem Krankenhaus gegenüber wird ein Hotel gebaut.  Напроти лікарні будується готель.

 • У значенні “по відношенню до осіб і їх висловлювань”, “по відношенню до чого-небудь” (прийменник стоїть за іменником або займенником):

BEISPIEL

Dir gegenüber habe ich immer die Wahrheit gesagt.  По відношенню до тебе я завжди говорив правду.

gemäß

відповідно, відповідно до, згідно з

 • В більшості випадків використовується в юридичних текстах:

BEISPIEL

Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist der Angeklagte schuldig.  Згідно з правилами дорожнього руху обвинувачений винен.
Er handelte gemäß der Vollmacht.  Він діяв згідно доручення (довіреності).

getreu

згідно з

 • Може вживатися також, як прикметник Adjektiv.
  Як прийменник, вживається тоді, коли ми говоримо про щось у точній відповідності до чогось:
BEISPIEL
getreu dem Modell  згідно моделі.
getreu seinem Vorsatz  згідно своєї мети.
getreu der Tradition des Hauses  згідно традиціям будинку.
Getreu der Rechtschreibreform ist „morgen Früh“ korrekt geschrieben.  Згідно з орфографічною реформою «вранішнє рано» написано правильно.

laut

згідно, відповідно до (Papierdeutsch паперова-німецька, вживається на письмі)

BEISPIEL

Laut einem Pressebericht ist die Anzahl der Toten weiter gestiegen. — Згідно з повідомленням преси, кількість жертв продовжує зростати.
laut beiliegenden Rechnungen  відповідно до наданих рахунків-фактур.

З родовим відмінком Genitiv

Генитив також поширений:
Laut eines Presseberichts ist die Anzahl der Toten weiter gestiegen. — Згідно з прес-релізом, кількість жертв продовжує зростати.
laut beiliegender Rechnungen — згідно з доданими рахунками

Але: Якщо родовий відмінок множини Genitiv Plural не відрізняється від номінативного відмінка множини Nominativ (називний) Plural, потрібно використовувати:

laut Berichten in der Sensationspresse — за повідомленнями в сенсаційній пресі

mit, mitsamt

з, за допомогою

 • При вказівці на спільність дій, на наявність чого-небудь:

BEISPIEL
Wir möchten ein Zimmer mit Bad bestellen.  Ми хотіли б замовити номер з ванною.
Mit ihm Habe ich mich immer gut verstanden.  Я завжди ладнав з ним.
 • При вказівці на знаряддя або засіб, метод завершення дії:

BEISPIEL

Ich fahre immer mit dem Bus.  Я завжди йду на автобусі.
Er öffnete die Tür mit einem Schlüssel.  Він відкрив двері ключем.

 • 1. При вказівці на почуття, що супроводжують здійснення чого-небудь, спосіб дії (часто без артикля):

BEISPIEL

Sie hat das sicher mit Absicht gemacht.  Вона зробила це точно навмисно.
Ich habe mit Freude an diesem Projekt gearbeitet.  Над цим проектом я працював з радістю.

 • 2. З прислівниками:

BEISPIEL

Die Maschinen laufen mit hoher Geschwindigkeit.  Станки (машини) працюють з високою швидкістю.
Mit Sicherheit hat er sein Examen bestanden.  Він з упевненістю склав свій іспит.

 • При вказівці на час, настання чого-небудь:

BEISPIEL

Mit 38 beendete er seine sportliche Laufbahn.  У 38 років він закінчив свою спортивну кар’єру
Mit der Zeit wurde Olesja ungeduldig.  З плином часу Олеся стала нетерплячою.

nach

на, за, після, через, по тому

 • Позиція прийменника nach іноді залежить від контексту:

BEISPIEL

Nach meiner Meinung hat keiner gefragt!  Мою думку ніхто не запитав.
Meiner Meinung nach übertreibst du.  На мою думку, ти перебільшуєш.

 • При відповіді на запитання wohin? куди?

BEISPIEL

Wir fahren nach Berlin.  Ми їдемо до Берліна.
Запам’ятайте вислів: nach Hause  додому

 • Та в випадках, коли вказуємо:

BEISPIEL

Ich studiere nach einem Lehrbuch.  Я навчаюся за підручником.

nahe

біля, поблизу (nahe з Дав.в. Dativ або in der Nähe з Род.в. Genitiv)

 • Позиція прийменника nahe в правильному варіанті завжди використовується з давальним відмінком. Прийменник nahe поблизу описує положення людини або речі відносно іншої особи або предмету і зазвичай використовується тільки в літературній мові literarisch:

BEISPIEL

nahe літературна мова: „Nahe dem wilden Herzen“ (Заголовок книги Buchtitel von Clarice Lispector)

Umgangssprachlich розмовна мова: зазвичай nahe замінюється близьким – in der Nähe.

nach місце
Das Haus liegt auf einem Berg nach der Küste. = Das Haus liegt auf einem Berg in der Nähe der Küste.

Переклад: Будинок розташований на пагорбі, недалеко від узбережжя. — він ідентичний для двох речень.

 • А тепер у неправильно-граматичному варіанті:

  На жаль, у багатьох публікаціях, у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, все більше і більше цей прийменник використовується із родовим Genetiv відмінком , і це також стосується багатьох інших прийменників, таких як: „von“ з давальним відмінком Dativ. І навіть дуже серйозні засоби масової інформації не позбавлені цього нехлюйства, і навіть редактори відомих видавців дозволяють таку річ.

  Чому ця помилка має місце в німецькій мові? – Ситуація, що прийменник “nahe” часто вживається з родовим відмінком лежить на плечах “Nähe“:

BEISPIEL

…etwas, das nah beim Fluss liegt, liegt „in der Nähe des Flusses“, і так виходить, що ми можемо сказати, — „nahe des Flusses“? — Але це некоректно! nicht korrekt. Це просто неправильно!

Правильно: „nahe dem Fluss“.

nebst (застарілий), samt

разом з

BEISPIEL

Nebst ihrem Engagement in Deutschland hat die Deutsche Bank ihre internationale Präsenz verstärkt. Крім своєї участі в Німеччині, Deutsche Bank посилив свою міжнародну присутність.

das Haus samt allem Inventar wurde versteigert будинок, включаючи весь інвентар, був проданий на аукціоні

seit

відтоді, з того часу, від того часу, протягом часу

 • За допомогою прийменника seit ми можемо вказати на проміжок часу:

  (буквально можна перекласти для кращого розуміння – з того часу як…)

BEISPIEL

seit mehreren Tagen протягом декількох днів;
seit unserem Urlaub in Spanien з нашого відпочинку в Іспанії;
seit den Anfängen der Industriegesellschaft з самого початку індустріального суспільства.

vis-à-vis, vis-a-vis

візаві (один навпроти одного)

BEISPIEL

Die Kirche steht schräg vis-à-vis dem Wirtshaus. Церква стоїть по діагоналі навпроти таверни;
Wir saßen vis-à-vis dem Eingang. Ми сиділи навпроти входу.

von, von … an, von … aus

з, із, від, від якогось періоду часу

BEISPIEL

Die Busfahrt vom Bahnhof bis hierher dauert fünf Minuten. Поїздка на автобусі від залізничного вокзалу до готелю займає п’ять хвилин.
von diesem Moment an з цього моменту
Ich habe von einem großen, düsteren Wald geträumt. Я мріяв про великий, темний ліс.

zu

до

BEISPIEL

Du solltest zum Arzt gehen.  Ти повинен звернутися до лікаря.
Wir wurden zum Abendessen eingeladen.  Ми були запрошені на обід.
Er gehört zu den weltbesten Schwimmern.  Він є одним з кращих плавців у світі.

zufolge

згідно з

BEISPIEL

Dem Medienbericht zufolge ist der berühmte Schauspieler gestern gestorben.  За повідомленнями ЗМІ, вчора помер відомий актор.
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge  відповідно до наукових результатів

Також може вживатися з родовим відмінком Genitiv (застаріло veraltet):

Zufolge des Medienberichts ist der berühmte Schauspieler gestern gestorben.  За повідомленнями ЗМІ, вчора помер відомий актор.
zufolge wissenschaftlicher Erkenntnisse  відповідно до наукових результатів.

zuliebe

заради, для захисту (когось, чогось)

BEISPIEL

Batterien sollten der Umwelt zuliebe fachgerecht entsorgt werden. Батареї слід утилізувати належним чином для захисту навколишнього середовища.
Er hat seinem Vater zuliebe auf die Teilnahme verzichtet. Він відмовився від участі заради свого батька.

Каузальні прийменники
Прийменники з знахідним відмінком