ЗВОРОТНІ НІМЕЦЬКІ ЗАЙМЕННИКИ

REFLEXIVPRONOMEN

У німецькій мові є один-єдиний зворотний займенникsich від якого ми завжди відштовхуємося при побудові зворотного речення. Форма sich використовується в німецькій мові для третьої особи однини в інфінітиві Infinitiv, а в першій і в другій особі використовують відповідні займенники в знахідному Akkusativ і давальному Dativ відмінках:

Знахідний
Akkusativ
Давальний
Dativ
Ich wasche mich
du wäschst dich
er (sie, es) wäscht sich
Wir waschen uns
ihr wascht euch
sie/Sie waschen sich
Ich kaufe mir Hefte
du kaufst dir Hefte
er (sie, es) kauft sich Hefte
Wir kaufen uns Hefte
ihr kauft euch Hefte
sie/Sie kaufen sich Hefte

Infinitiv інфінітив в німецькій мові – це особлива форма німецького дієслова (поряд з формою простого минулого часу Präteritum і другим дієприкметником Partizip II), яка виражає дію або стан узагальнено без зарахування його до тієї особи, яка цю дію виконує, тобто «у вигляді абстракції». Має два види – Інфінітив Infinitiv I і Інфінітив Infinitiv II.

 • Якщо в першому випадку sich можна перекласти українською, як себе

BEISPIEL

Ich wasche mich  Я вмиваюся (умиваю себе)

 • то в другому випадку (в давальному відмінку Dativ з доповненням в знахідному відмінку Akkusativ)
  sich вже буде перекладатися, як собі

BEISPIEL

Ich kaufe mir Hefte. Я купив собі зошити.

 • Вибір відмінка залежить від конкретного дієслова Verb, але знахідний відмінок Akkusativ зустрічається частіше.

 • У переважній більшості випадків sich зустрічається в складі зворотного дієслова Reflexive Verben — тобто дієслів, що передають дії, які спрямовані, головним чином, на сам суб’єкт. Саме тому німці часто називають такі дієслова Sich-Verben. Вищенаведений приклад вживання зворотного займенника, який ми бачимо в таблиці sich є типовим.

BEISPIEL

Ich kaufe mir Hefte. Я купив собі зошити.
Wir waschen uns  Ми миємося (дослівний переклад: Ми миємо нас).

 • Зворотність одних і тих самих дієслів Verben в німецькій та українській мовах іноді не збігається, тобто зворотне дієслово в одній мові може бути не таким в іншій: sich merken запам’ятовувати.

 • Проте, іноді трапляються дієслова, що вживаються з sich, але при цьому взагалі не є зворотними. До таких, зокрема, відносяться:

  sich umarmen — обніматися (тобто обніматися не самому з собою, а з кимось іншим) або sich verstehen  розуміти один одного,

 • а також неперехідні дієслова:

  sich befinden  знаходитися.

 • Займенник sich також здатний наділити дієслово пасивним сенсом:

  Das Tor offnet sich.  Ворота відкриваються, а в безособових реченнях з es несе узагальнене — безособове змістовне навантаження.

BEISPIEL

Auf diesem Stuhl sitzt es sich bequem.  На цьому стільці зручно сидіти.

ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК БІЛЯ ЗМІННОЇ ЧАСТИНИ ПРИСУДКА

 • Якщо речення розповідного характеру, то взаємний займенник Reflexivpronomen розташовується після змінної частини присудка Prädikat.

BEISPIEL

Die Kinder interessieren sich für dieses Spiel.  Діти цікавляться цією грою.

 • Якщо порядок слів у реченні зворотній, то можливі такі варіанти:

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє іменник Substantiv, то і в цьому випадку sich займає позицію за змінною частиною присудка Prädikat:

BEISPIEL

Heute interessieren sich alle Kinder für dieses Spiel.  Сьогодні всі діти цікавляться цією грою.

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє особовий займенник Personalpronomen, то воно розташовується відразу ж після присудка Prädikat, а sich ставиться лише після особового займенника.

BEISPIEL

Heute interessieren sie sich für dieses Spiel. — Сьогодні вони цікавляться цією грою.

 • У випадку, коли sich вживається в питальних реченнях без питального слова, тоді підмет Subjekt, який виражений особовим займенником Personalpronomen, ставиться перед зворотним займенником Reflexivpronomen.

BEISPIEL

Interessieren sich die Kinder für dieses Spiel?  Чи цікавляться діти цією грою?
Interessieren sie sich für dieses Spiel?  Чи цікавляться вони цією грою?

 • У підрядних реченнях розміщення зворотного займенника Reflexivpronomen теж залежить від того, чим саме виражений підмет Subjekt: якщо підмет виявляється іменником Substantiv, то sich йде одразу ж після союзу, а якщо особовим займенником — то спершу йде підмет Subjekt.

BEISPIEL

Er ist glücklich, dass sich die Kinder für dieses Spiel interessieren.  Він щасливий, що діти цікавляться цією грою.
Er ist glücklich, dass sie sich für dieses Spiel interessieren  Він щасливий, що вони цікавляться цією грою.

 • В інфінітивному звороті sich знаходиться на початку, а дієслово Verb – в кінці.

BEISPIEL

Sie hat niemals aufgehört, sich für dieses Spiel zu interessieren.  Він ніколи не переставав цікавитися цією грою.

ВІДМІНЮВАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗАЙМЕННИКА

REFLEXIV-PRONOMEN

BEISPIEL

Приклад речення з sich, як взаємного займенника Reziprokpronomen:

Sie begegneten sich beim Einkaufen. — Вони познайомилися під час шопінгу.

Однина (Singular) Einzahl
3. Person
1. Person 2. Person Чол.р.
Maskulinum
Жін.р.
Femininum
Сер.р.
Neutrum
Називний
Nominativ
Знахідний
Akkusativ
mich dich sich sich sich
Давальний
Dativ
mir dir sich sich sich
Родовий
Genitiv
meiner deiner seiner ihrer seiner
Множина (Plural) Mehrzahl
1. Person 2. Person 3. Person
Називний
Nominativ
Знахідний
Akkusativ
uns euch sich
Давальний
Dativ
uns euch sich
Родовий
Genitiv
unser euer ihrer
Взаємні займенники
Безособовий займенник es