УСІ ТЕМИ DEUTSCHE GRAMMATIK УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА

Das schöne am Lernen ist, dass es dir niemals genommen werden kann.

Хороша річ у навчанні в тому, що це ніколи не може бути відібране у тебе.

B. King

АРТИКЛЬ

Artikel

Артикль | Der Artikel | (DER DIE DAS)
Визначення роду іменника за значенням | Genusbestimmung durch Bedeutung
Таблиця визначення роду іменника за допомогою суфіксів | Genusbestimmung durch Nachsilben
Означений, неозначений та Нульовий артикль | Bestimmte, unbestimmte und Nullartikel
Негативний артикль | Negativartikel KEIN
Присвійний артикль | Possessivartikel
Злиття означеного артикля з прийменником | Verschmelzung Präposition + Bestimmter Artikel
Форми артиклів | Artikelformen

ІМЕННИК

Substantiv

Іменник | Das Substantiv | Nomen
Рід іменників | Das Geschlecht der Substantive. Genus
Відмінки: Nominativ – Називний | Genitiv – Родовий | Dativ – Давальний | Akkusativ – Знахідний
Загальні принципи відмінювання | Deklination. Allgemeine Grundlagen
Відмінювання іменників | Deklination der Substantive
Однина і множина іменників | Singularbildung und Pluralbildung der Substantive
Складні іменники | Komposita | Zusammengesetzte Substantive

ЗАЙМЕННИК

Pronomen

Займенник / Das Pronomen
Особові займенники / Personalpronomen
Присвійні займенники / Possessivpronomen
Питальні займенники / Fragepronomen
Вказівні займенники / Demonstrativpronomen
Означальні (відносні) займенники / Relativpronomen + Означальні підрядні речення / Relativsätze
Неозначені займенники / Indefinitpronomen
Заперечні займенники / Negativpronomen
Взаємні займенники / Reziprokpronomen
Зворотні займенники / Reflexivpronomen
Безособовий займенник “es” / Das unpersönliche Pronomen “es”

ПРИКМЕТНИК

Adjektiv

Прикметник / Adjektiv
Утворення прикметників / Adjektivbildung
Відмінювання прикметників в німецькій мові / Adjektivdeklination
Відмінювання прикметників з означеним артиклем / Schwache Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel
Відмінювання прикметників з неозначеним артиклем / Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel
Відмінювання прикметників з нульовим артиклем / Starke Adjektivdeklination mit dem Nullartikel
Відмінювання прикметників після присвійного займенника / Deklination der Adjektive nach Possessivpronomen
Субстантивовані прикметники / Substantivierte Adjektive
Закінчення прикметників / Adjektivendungen / Adjektivdeklination
Приставки (префікси) до прикметників (ні, занадто …) un- miß- hoch- / Präfixe mit Adjektiven
Ступені порівняння прикметників / Die Komparationsstufen der Adjektive

ДІЄПРИКМЕТНИК

Partizip

Дієприкметник / Das Partizip
Дієприкметник теперішнього часу / Partizip I (Partizip Präsens)
Дієприкметник минулого часу / Partizip II (Partizip Perfekt)
Дієприкметник як прикметник / Partizip als Adjektiv

ПРИСЛІВНИК

Adverb

Прислівник / Adverb
Прислівники часу / Temporale Adverbien
Місцеві прислівники / Lokale Adverbien
Відмінність між hin і her / Unterschied zw. hin und her
Сполучні прислівники / Konjunktionaladverbien

ЧИСЛІВНИК

Zahlwort

Числівник / das Zahlwort / das Numerale
Порядкові числівники / Ordnungszahlwörter
Кількісні числівники / Grundzahlen, Kardinalzahlen

ПРИЙМЕННИК

Präposition

Прийменник / Die Präposition
Локальні (місцеві) прийменники / Lokale Präpositionen
Часові прийменники / Temporale Präpositionen
Модальні прийменники / Modale Präpositionen
Каузальні прийменники / Kausale Präpositionen
Прийменники з давальним відмінком / Präpositionen mit Dativ
Прийменники зі знахідним відмінком / Präpositionen mit Akkusativ
Прийменники з родовим відмінком / Präpositionen mit Genitiv
Прийменники, що варіюють відмінок Akkusativ – Dativ / Wechselpräpositionen

ДІЄСЛОВО

Verb

Дієслово / Das Verb
Особливості відмінювання дієслів / Besonderheiten der Konjugation der Verben
Таблиця неправильних (нерегулярних) дієслів / Unregelmäßige Verben
Відмінювання слабких дієслів / Schwache Verben
Відмінювання сильних дієслів / Starke Verben
Зворотні дієслова / Reflexive Verben
Роздільні і нероздільні дієслова / Trennbare und Untrennbare Verben
Німецькі дієслова з доповненнями / Deutsche Verben mit Ergänzungen
Дієслова з називним відмінком / Verben mit Nominativ. Nominativergänzung
Дієслова з давальним відмінком / Verben mit Dativ. Dativergänzung
Список дієслів з давальним відмінком / Verben mit Dativ
Дієслова зі знахідним відмінком / Verben mit Akkusativ. Akkusativergänzung
Список дієслів з подвійним знахідним відмінком / Verben mit zwei Akkusativobjekten
Дієслова з давальним і знахідним відмінками / Verben mit Dativ und Akkusativ
Дієслова з родовим відмінком / Verben mit Genitiv. Genitivergänzung
Дієслова з прийменниками / Verben mit Präpositionen. Präpositionalergänzungen
Модальні дієслова / Modalverben
Німецькі модальні дієслова / Modalverben – wollen – möchten
Вживання допоміжного дієслова werden / Hilfsverb
Вживання допоміжних дієслів haben і sein / Hilfsverben
Наказова форма дієслова / Imperativ
Неозначена форма дієслова / Infinitiv
Дієслова які використовують Infinitiv + ZU / Infinitivsätze
Кон’юнктив 1 / Konjunktiv I
Кон’юнктив 2 / Konjunktiv II

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Präsens

Теперішній час та його утворення / Präsens. Bildung des Präsens
Вживання теперішнього часу / Gebrauch des Präsens

МИНУЛИЙ ЧАС

Vergangenheit

Складний минулий час (розмовний) / Perfekt
Простий минулий час (письмовий) / Präteritum
Передминулий час / Plusquamperfekt

МАЙБУТНІЙ ЧАС

Futur

Майбутній час / Futur I
Майбутній час / Futur II

ПАСИВНИЙ СТАН