Project Description

Розділ: Дієприкметник – Partizip

Дієприкметник. Минулий час.

Partizip 2 (Partizip Perfekt)

Що таке Партіцип 2?

Partizip 2

 • Пратіцип 2 використовується замість підмножини Teilsätzen або як прикметник Adjektiv.

 • Він також служить для створення досконалого або доконаного часу Perfekt, Плюсквамперфекту (передминулого часу) Plusquamperfekt; Майбутнього закінченого чи відносного часу Futur 2 і пасивного стану Passiv.

Вживання Партіципа 2

Verwendung

Вживання, як прикметника Verwendung als Adjektiv:

 • Партіцип 2 використовується як прикметник замість підмножини, якщо одна дія відбувалася перед іншою.

ПРИКЛАД

Er parkt jetzt das geputzte Auto. – Зараз він паркує вимитий автомобіль.

→ Першою дією erste Handlung було прибирання Putzen.
⇒ Другою дією zweite Handlung є паркування Parken.

Er hat das Auto geputzt. Er parkt das Auto jetzt. – Він вимив автомобіль. Тепер він паркує автомобіль.

 • Більш детальну інформацію Information та роз’яснення Erklärungen можна знайти в темі: Дієприкметник як прикметник / Partizip als Adjektiv

Вживання в Перфект Perfekt, Плюсквамперфект Plusquamperfekt, Футур Futur 2 та в Пасив Passiv:

 • Досконалий або доконаний час Perfekt:

 • Du bist nach Hause gegangen.
  Ти пішов додому.

 • Плюсквамперфект (передминулий час) Plusquamperfekt:

 • Er war nach Hause gegangen.
  Він був пішов додому.

 • Майбутній закінчений чи відносний час Futur 2:

 • Bis morgen wird das Auto repariert sein.
  Завтра, автомобіль буде відремонтований.
 • Пасивний стан Zustandspassiv:

 • Das Fenster ist geöffnet.
  Вікно відкрите.

 • Пасивний процес або дія Vorgangspassiv:

 • Das Haus wird geputzt.
  Будинок прибирається.

Утворення Партіципа 2

Bildung

Регулярне утворення regelmäßige Bildung

 • Регулярні дієслова regelmäßige Verben  (в теперішньому відмінюванні Präsenskonjugation)

 • ge   +   Корінь дієслова Verbstamm  + -(e)t

  machen робитиgemacht зробив
  arbeiten  працюватиgearbeitet працював (Коли корінь дієслова закінчується на d/t)

 • Виняток:

  Дієслова, корінь яких закінчується на –ieren не отримують префікса ge

  organisieren організовувати →  organisiert організував

 • Нерегулярні дієслова unregelmäßige / сильні дієслова starke Verben (в теперішньому відмінюванні Präsenskonjugation)

 • ge   +   Корінь дієслова Verbstamm + -en

  fahren  їхати gefahren їхав
  schlafen спатиgeschlafen спав

 • Категоризація Kategorisierung регулярних regelmäßige і нерегулярних unregelmäßige дієслів відноситься до відмінювання дієслова в теперішньому часі Präsens. Формування Партіципа 2 є 100% регулярною в цих двох формах.

Нерегулярне утворення unregelmäßige Bildung

 • Змішані дієслова gemischte Verben

 • Змішані дієслова означають, що Партіцип 2 формується не з коренем дієслова теперішнього часу Präsens, а з тим, що є коренем в Претерітум Präteritum (претер, простий минулий час):

 • ge + Корінь дієслова в Präteritum + -t

ПРИКЛАД

bringen приносити →   gebracht приніс (Форма Prät.: brachte)

brennen горіти →   gebrannt горів (Форма Prät.: brannte)

kennen знати → gekannt знав (Форма Prät.: kannte)

Немає конкретного правила щодо того, які дієслова використовують версію Притерітума Präteritum. Ви повинні це знати. Але на перший погляд це складніше, ніж воно є на практиці, тому що ви будете використовувати дуже часто дієприкметник минулого часу Partizip 2.

Дієслова зі зміною голосної Vokalwechsel

 • Деякі дієслова змінюють голосний Vokal (a, e, i, o, u), коли утворюється Партіцип 2. Це, як правило, слова, які вже змінюють голосну в кон’югації теперішнього часу Präsenskonjugation. Крім того, подвійна голосна Doppelvokal ei в Партіципі 2 майже завжди змінюється на ie.

  Дієслова Verben з змінами голосних Vokalwechsel завжди закінчуються на -en.

 • ge   +   Корінь дієслова зі зміною голосної Vokalwechsel  +  -en

ПРИКЛАД

helfen допомагати →   geholfen допоміг

nehmen брати → genommen взяв

schreiben писати → geschrieben написав

Утворення в складних дієсловах

zusammengesetzte Verben

 • Утворення в роздільних дієсловах

 • trennbare Verben

 • Префікс Vorsilbe + ge + корінь дієслова + -t/-en

ПРИКЛАД

einschlafen засинати →  eingeschlafen заснув

aufräumen прибирати →   aufgeräumt прибрав

anbringen встановлювати  →  angebracht встановив

Дієприкметник минулого часу Partizip 2 головного дієслова Hauptverbs залишається незмінним!

 • Утворення в нероздільних дієсловах

 • nicht trennbare Verben

 • Невіддільні дієслова формують Партіцип 2 Partizip Perfekt без ge:

 • Префікс Vorsilbe  + корінь дієслова + -t/-en

ПРИКЛАД

besuchen відвідувати → besucht відвідав

verstehen розуміти → verstanden зрозумів

Тільки без префікса gePartizip 2 головного дієслова Hauptverbs залишається незмінним!

Запам’ятайте:

Незалежно від префікса, база Партіципа 2 залишається коренем нормального головного дієслова Hauptverb. Таким чином, база завжди залишається такою ж у складених дієсловах zusammengesetzten Verben.

ПРИКЛАД

stehen стояти →  gestanden стояв (нормальне дієслово normales Verb)

aufstehen вставати → aufgestanden встав (роздільне дієслово trennbares Verb)

verstehen розуміти → verstanden  зрозумів (нероздільне дієслово untrennbares Verb)

Дієприкметник теперішнього часу
Дієприкметник як прикметник